Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/104

Click to flip

104 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
de hulpmiddel(-en)
le moyen (audiovisuel)
beschrijven
to describe
de ontwikkeling (-en)
the development
vergelijken
to compare
de doelgroep
the target audience
het doel
the goal
net zo enthousiast
just as enthousiast
successvol
successfull
het middel (-en)
the mean
door middel van; abbreviation?
dmv
de boodschap overkomen
passer le message
de inhoud
le contenu
de kern
the core
toesturen
to send
bestuderen
to study in details
de opdracht
the task
doorlopen
to go through
stap voor stap
step by step
onderwerpen zijn onder andere
xxx
omgaan met (vragen)
the handle (the questions)
Hoe gast U om met spreekangst?
de spreekangst
fear of speaking in public
bereiken
atteindre
boeiend
interessant
boein
captiver, interesser
toepassen
to apply
overig
the rest
het aantal
le total (#s)
de deelnemer (-s)
le participant
de onderwerp (-en)
the subject, thema
de zenuw (-en)
(mostly used plural)
the stress, nerves
duidelijk
clear
het publiek
the public
zenuwachtig
nervous
de lezing
la lecture
jammer
what a pity/unfortunately
de fase (-en)
the phase
ontzettend
very, extremely
benieuwd
curious
de gelegenheid
the opportunity
aantonen
bewijzen
to prove
overdaad schaadt
excess damage
overtuigen
to convince
uitlegen
xxx
het afscheid
l'adieu
toespreken
to address
de beurs
la bourse-expo (where you can buy)
het ziekteverzuim
l'absenteisme (maladie)
spijbuilen
secher les cours
de beschrijving (-en)
la description
de videorecorder
the VCR
de flip-over
the flip-board
de beamer
the beamer
het bord
the blackboard
de dvd-speler
the dvd player
de overheadprojector
the overhead projector
het voordeel (-voordelen-)
the advantage
het nadeel (-nadelen-)
the inconvenient
geheugensteun
le support-memoire
letterlijk
mot pour mot
het gevaar
le danger
het gevaar
le danger
het geheel
le tout, l'ensemble
rommelig
slordig
de rommel
le desordre
kwaad
angry; boos;
de stoppelbaard
la barbe mal rasee
een stoppelbaard hebben
het gedeelte
the part/piece
uitzien
to appear
het jaarverslag
the annual report
afgelopen
tot nu
de aanbod
l'offre
als gevolg
comme suit
de omzet
de winst
onderstaand
ci-dessous
de grafiek (-en)
the graph
de as
the axis
de x-as
toenemen (toegenomen)
augmenter
over het algemeen
en general
de daling
la chute
aanwerven
to hire
in dienst nemmen
to hire
aanwerfen
acquerir
het staafdiagram
l'histogramme
drastisch
drastically
daarentegen
au contraire
ten opzichte van
a l'egard de
dalen <> stijgen
baisser <> monter
afnemen <> toenemen
to decrease/to increase
de verdeling
la repartition
de groei
l'augmentation, la croissance
achteruitgaan
regresser
concluderen
to conclude
in vergelijking met
en comparaison avec
het stroomdiagram
la courbe
het dieptepunt
point de chute (ds graphique)
in de loop der jaren
in die jaren
ten slotte
finally
afleiden
to diverge, eloigner
de snoodes
the criminals
van te voren
beforehand
de uiterlijk
the appearance (external)
de innerlijk
the appearance (internal)
ingewikkeld
heel moeilijk
het taartdiagram
the circle diagram