Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Zakaj mora turistični vodnik pri svojem delu uporabljati znanja iz področja etnoloških raziskav?
-etnologija: veda o materialni, družbeni in duhovni kulturi posameznih ljudstev in narodov
- v prvi vrsti odgovarja na vprašanja načina življenja ali življenjskega stila
- vodniki pri svojem delu največkrat uporabijo znanja iz naravne in kulturne dediščine
- področja znanja iz naravne in kulturne dediščine: DEDIŠČINA: naravnega okolja in kult. krajine, naselbinske kulture, vsakdanjega gospod. prizadevanja, kulture stavbarstva, stanovanjske (bivalne) kulture, kulinarične kulture, gostoljubnosti, oblačilnega videza, domačih mojstrov in obrtnikov, transportne in prometne kulture, trgovanja, šeg in navad, verovanja, društev, glasbe in ustnega slovstva, plesne kulture, likovnega obzorja, znanja ...
- vsa ta znanja so potrebna za predstavitev CELOSTNE PODOBE dežele
Kakšno znanje posreduje turističnemu vodniku etnologija?
- etnologija: ETHNOS + LOGOS (LOGIA) -- veda o ljudstvu, ljudstvih
- Definicije etnologije:
*znanost o človeku kot kulturnem bitju (Hultkrantz)
*znanost o ljudstvih in njihovih kulturah in o življ. zgodovinah ljudskih skupin ne glede na stopnjo njihove razvitosti (Alfred Krouber)
*znanost, katere predmet je razvoj duha in po duhu vodena zunanja dejavnost človeka v ljudskem življenju (Wilhelm Schmidt)
*zgodovinska znanost, ki preučuje ljudstva, njihov način življ. in njihovo kulturo (sovjetski etnologi)

+ nadaljuješ s flash card nr. 1
Značilnosti materialne kulture:
(gospodarstvo). Pri tem gre za širok kompleks KULTURNIH POJAVOV, med katere štejemo mimo samih oblik gosp. še: *tehniko z orodjem oz. proizvajalnimi sredstvi, *problematiko delitve dela,
*delitev na temelju te ali druge oblike gospodarstva pridobljenih dobrin.
--Med dobrinami, ki so osnovni cilj gosp. prizadevanja je na prvem mestu PREHRANA.
--nato BIVALIŠČE
--nato NOŠA
--širši okvir še KOM. SREDSTVA
Znač. socialne (družbene) kulture:
Sestavljajo jo najrazličnejše oblike druž. odnosov, še posebej SORODSTVENE VEZI.
--MEDSEBOJNE POVEZAVE
--DRUŽ. RAZSLOJENOST
--INTERETNIČNI ODNOSI
--pravna etnologija?
--ODNOS MED POS. IN DRUŽBO
--PROBLEMATIKA MORALNIH NORM
--PROBLEMATIKA ŽIVLJENJSKIH OBIČAJEV
Znač. duhovne kulture:
--način mišljenja
--oblike verske zavesti in sploh odnos do religije
--izobrazba in znanje
--glasba in petje
--gledališče in ples
--ljudsko slovstvo
--igre
--ljudsko čtivo
--ljudsko izražanje ali ljudski jezik
--ljudska upodabljajoča umetnost
--ljudska medicina (v okvirih ljudskega znanja in tudi vraževerja)
Kakšno mora biti ČASOVNO, KRAJEVNO in DRUŽBENO opredeljevanje pojavov, ki jih posredujemo turistom?
Pojave postavimo v ČAS, PROSTOR in DRUŽ. OKOLJE, ki je lahko glede na pojav zgodovinsko ali sodobno. Ponekod so meje med preteklostjo in sodobnostjo nejasne in zabrisane (predvsem v tradicionalnih družbah). Staro se zliva z novim, kar pa vpliva na spremembo dojemanja starega. Ker gre pri večini pojavov, ki jih predstavljamo, za načine življenj, opredelitev je izredno široka, moramo pri posredovanju pojavov upoštevati te komponente. Primer: kozolec na Slovenskem
Kako navajamo primere načina življenja V DOMOVINI DOMAČIM turistom?
- ena najtežjih razlag; podajanje mora biti POGLOBLJENO in ZANIMIVO
- Olajšuje ga:
*znanje skupnega jezika
*skupni sistem - gospodarski, pravni, zdravstveni, socialni, šolski ...
*poznavanje ekonomskega standarda, ideologije, norm,
*religije, morale in etike,
*zgodovine, književnosti, glasbe,
*splošno znanih šeg in navad, sorodstvenih vezi, medsebojnih odnosov ...
*podoben način mišljenja zaradi podobne socializacije
*podobna pričakovanja (vpetost v isti prostor in kulturo bivanja)
Primeri!