Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ann put Lise a sweater on
Anne giver Lise en troeje paa.
A girl plays with a doll
En pige leger med en dukke.
Two girls play with squares and dollhouse
To piger leger med klodser og dukkehuset.
They play at the playground
De leger paa legepladsen.
The children play in sand-box
Boernene leger i sandkassen
They play on the "kletter-wand"
De leger paa klatrestativet
Children go for a walk
Boernene gaar paa en tur
They come to the lake
De kommer til soeen.
They have bread for ducks
De har broed med til aenderne.
Anne leaves Lise in kindergarden
Anne afleverer Lise i boernehaven.
Anne talks with a padagoger
Anne taler med paedagogen.
Sun shines and childen feed ducks
Solen skinner og boernene fodrer aenderne.
The swan swims away and "lastochi" fly.
Svanen swoemmer vaek og maagerne flyver.
Does your child go to kindergarden?
Gaar din barn i boernehaven?
When do you pick up your child?
Hvornaar henter du dit barn?
A girl has a pencil and a rubber
En pige har en blyant og et viskelaeder.
Jan has a lunch and he eats one piece of rog bread.
Jan har frokostpause og han spiser en stykke rugbroed.
Jan kisses Anne good bye
Jan kysser Anne farvel.
Three girls talk together and five boys play foodball.
Tre piger snakker sammen og fem drenge spiller fodbold.
Two boys run and girls laugh.
To drenge loeber og piger griner.
All children like Peter
Alle boernene kan godt lide Peter.
Jan has forgotten his pencilbox and he borrowed a pencil from a girl
Jan har glemt sit penalhus, saa han laaner en blyant af en pige.
Where dpoes Jan go after school?
Hvor skal Jan hen efter skole.