Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hindenburg
Ty. luftskib 1936
Største luftfartøj nogensinde
245 m langt, 41m i diameter
brint som bæremiddel
i brand 1937 - landing i usa
Hydraulik
læren om: væskers ligevægt og bevægelse i rør
Overfører kraft via tryk i hydraulikvæsker
Jernbeton (armeret beton)
beton med indstøbte stål stænger(armeret stål)
øger trækstyrke
bruges t. bjælker
Jævnstrøm
elektrisk strøm
konstant retning (modsat vekselstrøm)
Jens Olsens verdenur
Astronomisk Ur
Københavns rådhus
Viser: mellem europæisk tid, stjerne tid og planternes indstilling
Koks
Kulstofrig rest efter afgasning af brunkul/stakul
tidligere brugt som brændsel
Krydsfinér
Plader
Ulige antal sammenlimede tynde træplader(finerer)
Glasuld
Isoleringsmateriale
glasfibre påsprøjtes
presses sammen til måtter
Gummi
Naturgummi: saften(latex) fra gummitræet
Syntetisk gummi: især af råolieproduktion
Glasfibre
Tynd tråd af glas
benyttes i: lyslederkabel og glasuld
Induktion
Komfur
lavt energiforbrug, kort opvarmingstid
opvarmer hvirvelstrømme i kogegrejets bund.
strøm dannes - vekselstrøm gennem spole i bunden af komfuret
Finer
tynd træplade
skåret af træblok/træstamme
Tykkelse: 0,3-5mm
Fjernvarme
Prod. anlæg til forbruger
damp, el. varmt vand
dist. gennem rør
Farve
Synsindtryk
Øjets reg. af lys
bølgelængde - vist interval
Genstands farve afhæng - bølgelængden af lys som falder på den + reflektion af genstandens overflade
Øjet - 3 tapper - følsomme over for bølgelængde
J C Ellehammer?
Flypionér
1906 - første flyvning - ikke anerkendt - wright br.
eksp. helikoptere
300 patenter
motorcykler, flymotorer, pumper t. brandsprøjter
Ekkolod
måle havdybde
indenfor fiskeri - lokal. fiskestimer
teknisk: ultralyd
måle lydforskellen mellem udsendt lydimpuls og ekko
Thomas Edison
1847-1931
1083 patenter
opfindelser:
elektriske lyssystem - senere glødelampe
mimeografen - skrivemaskine
fonografen - grammofon
Gasbeton
Byggemateriale
opskumning: sand, vand, cement, brændt kalk mm.
let og porøst produkt
Bill Gates
Stifter af Microsoft i '75
Med Paul Allen
Galvanisering
Forzinkning
belægning af zinklag på metalgenstande
anvendes: lysmaster, autoværn, skruer og søm