• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/125

Click to flip

125 Cards in this Set

 • Front
 • Back
het blaadje
magazine(slightly derogative)
het nieuws
the news(on television)
dan weet ik ook weer
then I'm up to date again
eilende en narigheid
misery and trouble
dat is wel zo
yes, that's true(but slightly hesitant)
trouwens
besides
je weet maar nooit
you never know
de waarheid vertellen
to tell the truth
overdreven
to exaggerate
misschien
perhaps
hangt af van
depends on
het relletje
riot
bijna
almost
de oorlog
war
wordt alleen iets gezegd over
something is only being said about
of zo
or that kind of thing
en zo
and that kind of thing
de pagina
page
koop dan gewoon
just buy
het roddelblad
gossip magazine
het hebben over
to talk about
met name
especially, particularly
verscheidene, verschillende
various
manieren
ways
ontvangen
to receive
de zender
channel
commerciële omroep
commercial broadcaster
daarnaast
also, in addition
soorten
kinds
in de eerste plaats
in the first place
plaatselijke dagbladen
local(daily)papers
bepaalde
certain
stad
town
de omgeving
enviroment
gepubliceerd
published
een paar voorbeelden daarvan
a few examples of that
landelijk
national
aandacht besteden aan
to give attention to
de gemeente
the local council
belangrijk
important
beslissingen nemen
to take decisions
de maatregel
measure
parkeerregel
parking rule
uitgaansmogelijkheden
venues, possibilities for entertainment and eating out
een aantal voorbeelden
a few examples
kwaliteitskrant
quality paper
daar bedoel ik mee
with that I mean
...serieus nemen
to take...seriously
het boulevardblad
tabloid paper
veranderen
to change
waarvan
of which
dat het echt niet waar is
that it really isn't true
zelf
myself
makkelijk
easy
moeilijk
difficult
daarom
because of that
leren
to learn
de voordracht
sketch, reading a poem/rhyme out loud
iets anders dan anders
something different
oosters
eastern(the word often evokes connotations of the 1001 Nights)
buikdanseres
belly dancer
middeleeuws
medieval
het kasteel
castle
de zeilboot
sailing boat
misschien
maybe
vrij
fairly
vaak
often, frequently
waarschijnlijk
probably
redelijk
reasonably
weinig
not often
mogelijk
possibly
echt
really
soms
sometimes
zeker
certainly, definitely
compleet
completely
meestal
mostly
natuurlijk
of course, naturally
helemaal
completely
regelmatig
regularly
blijkbaar
apparently
erg
very
altijd
always
hopelijk
hopefully
absoluut
absolutely
zelden
seldom
beslist
definitely
hartstikke
very(informal)
nooit
never
snel
fast
's avonds
in the evening
hier
here
mooi
beautifully
nu
now
daar
there
lekker
lovely
gauw
quickly
vriendelijk
friendly
plotseling
suddenly
lelijk
ugly
al
already
onderaan
underneath
vrolijk
cheerfully
nog
still
bovenaan
above
overigens
besides
althans
at least
trouwens
besides
tenminste
at least
integendeel
on the contrary
met mensen omgaan
deal with people, have good social skills
liegen
to lie
het geweld
violence
dom
silly
stompzinnig
stupid
een verkeerd beeld
a distorted view
de maatschappij
society
bepalen
to determine
verbieden
to forbid, to ban from doing something
bepaalde
certain
stiekem
secretly
zelf inzien
to realize themselves
de moeite waard
worthwhile
de puber
teenager
leren
to teach
op je eigen oordeel afgaan
to form your own judgement, make up your own mind