Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ohayo gozaimasu
good morning
Konnichiwa
good afternoon
Konbanwa
good evening
Sayonara
good bye
Shitesurei shimasu
good bye
Oyasuminasai
good night
Ja mata
see you again
itte rasshai
so long
itte mairimasu
reply to so long
todaima
im back
okaerinasai
welcome home
o genki desu ka
how are you?
Arigato gozaimasu genki desu
thank you im fine
odaijini
take care
domo arigato gozaimasu
thank you very much
do itashimashite
your welcome
sumimasen
excuse me
chotto matte kudasai
please wait
mo ichido onegashimasu
please repeat
Osakini
pardon me, im leaving
Dozo osakini
please leave
ki otsukete
be careful
abunai
look out!
dame desu
impossible
gambatte kuddasai
good luck
omedeto gozaimasu
congratulations
ichi
1
ni
2
san
3
shi/yon
4
go
5
roku
6
nana/shichi
7
hachi
8
kyu
9
ju
10
no
-
yobi
day
nichi-yobi
sunday
getsu-yobi
monday
ka-yobi
tuesday
sui-yobi
wensday
moku-yobi
thursday
kin-yobi
friday
do-yobi
saturday
tango
words
meishi
business card
jusho
address
denwa bango
telephone number
namae
name
uchi
home
gakko
school
hon
book
shimbun
newspaper
tokei
clock
kagi
key
denwa
phone
kuruma
car
kore
this
dare
who