Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kailan ka ipinanganak?
When were you born?
What is their occupation?
Ano ang hanapbuhay nila?
Where do your parents live?
Saan nakatira ang mga magulang mo?
Are your parents retired?
Retirado na ba ang mga magulang mo?
What is their profession?
Ano trabaho nila?
Where did you go to school?
Saan ka nag-aral?
When and where did you graduate in High School?
Kailan at saan ka nagtapos ng High school?
How long have you been married?
Matagal ka na bang may asawa o pamilya?
How long have you been married?
Illang taon ka nang kasal?
Where did you meet your wife?
Saan mo nakilala ang iyong asawa?
Do you live on or off post?
Nakatira ka ba sa kampo o sa labas ng kampo?
Can you describe where you are staying?
Maari mong ilarawan ang iyong tinitirhan?
Describe your clothing.
Ilarawan mo ang iyong damit.
Describe yourself physically.
Ilarawan mo ang iyong sarili.
What are your hobbies?
Ano ang mga libangan mo?
Why did you join the army?
Bakit ka pumasok sa serbisyo?
Why did you join the army?
Ano ang dahilan at pumasok ka sa hukbo?
How long have you been in the service?
Gaano ka na katagal sa serbisyo?
Do you intend to stay in the Army?
Titigil ka ba sa Hukbo?
Why did you choose the special forces?
Bakit mo napili ang special forces?
What time are your classes?
Ano oras ng iyong klase?
What language are you learning at the SOAF?
Anong wika ang pinagaaralan mo sa SOAF?
Do you like your instructors method of teaching?
Gusto mo ba nag pagtuturo ng iyong guro?
Discribe your classroom.
Ilarawan mo ang iyong silid aralan.
Is tagalog difficult to learn?
Mahirap bang matutu ng Tagalog?
What time do you wake up in the morning?
Ano oras ka gumigising sa umaga?
What do you like to eat?
Ano ang gusto mong pagkain/kainin?
What time do you go to bed?
Anong oras ka natutulog?
What time and where do you go to lunch?
Anong oras at saan ka nanananghalian?
Do you read the newspaper in the morning?
Nagbabasa ka ba ng diyaryo sa umaga?
Do you watch the TV news?
Nanonood ka ba ng balita sa telebisyon?
Describe a typical day for you at work.
Ilarawan mo ang pangkaraniwan na araw sa trabaho.
What did you do this weekend?
Ano ang ginawa mo noong lingo?
Did you have a Happy Holidays?
Maligaya ba ang iyong Pasko?
Where did you go last New Year?
Saan ka pumunta noong nakalipas na bagong taon?
What is your favorite TV show?
Ano ang paborito mong panoorin sa telebisyon?
Where did you go on your last bakasyon?
Saan ka pumunta noong huli mong bakasyon?
Discribe/Tell me what you did on your vacation.
Ilarawan/Sabihin mo ang ginawa mo sa iyong bakasyon.
What do you prefer, seashore, mountain, or countryside?
Ano ang mas gusto mo, dagat, bundok, o bukirin?
How is the weather in North Carolina?
Paano ang panahon sa North Carolina?
What is the national language in the Philippines?
Ano ang pambansang wika sa Pilipinas?
What is the best trait of the Filipino people?
Ano ang pinaka magandang katangian ng mga Pilipino?
What is the meaning of hospitality?
Ano ang ibig sabihin ng kagandahang loob?
What are the colors of the Philippine flag?
Ano ang mga kulay ng bandila ng Pilipinas?
Do you drive to work everyday?
Nagmamaneho ka ba sa trabaho tuwing araw?
Do you like to eat Filipino food like eggroll, adobo and roast pig?
Gusto mo ba ang pagkaing Pilipino katulad ng lumpia, adobo, at litson?
What kind of weather does the Philippines have?
Anong klaseng panahon meron ang Pilipinas?
Are typhoons predominant in the Philippines?
Ang bansa ba ay palaging binabagyo?