Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Pasahero
passenger
Pamasahe
fare
Barya
small change (money)
Pera
money
Bayad
payment; fee
Sumakay
to ride
Sasakyan
vehicle
Sakayan
place where vehicle stop ( to pick up passenger)
Pumarada
to park
Para; Pumara
to stop
Lumiko
to turn
Kanto
corner
Bloke
block
Ditor
detour
Walang lagusan
no exit
Saradong kalye
road closed
Labag
violation; against
Multa
penalty
Tulin
speed
Arkila
rent
Lisensiya
license
Pagkabilanggo
imprisonment
Permanente
permanent
Bawiin
to confiscate
Walang bisa
not valid
Pasong Lisensiya
expired license
Kapasidad
capacity
Sobra
excess; over
Karga
carry
Ilaw Trapiko
traffic light
Pumunta
to go
Bumalik
to come back
Komplikado
complicated
Magbantay
to watch
Ubos; Maubos
consumed; to consumed
Tulungan
to help
Harang; humarang
to block (one’s way)
Publiko
public
Pribado
private
Karatig na siyudad
nearby cities
Subukan; Purbahan
to try
Dumating
to arrived
Pagdating
arrival
Lugar; Lugal
place
Malayo
far
Malapit
near
Madulas
slippery
Munisipyo
Municipal Hall
Sentro ng Kalakal
center of commerce
Sementeryo
cemetery
Hukuman
court
Pasya
decision
Gusali
building
Embahada
embassy
Kunsulado
consul
Estasyon ng Pulisya
Police station
Estasyon ng Pamatay sunog
Fire station
Palengke
market
Kapilya
chapel
Maglakad
to walk
Alam ko
I know
Hindi ko alam
I don’t know
Nawawala ako
I’m lost
Tagarito ako
I’m from here
Bihasa
expert
Pambansa
national
Bansa
country