Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
buhay
live; active
dalisdis
slope
danasin
to experience
dunong
knowledge
galugarin
to explore
hagdanang taniman
rice terraces
heograpiya
geography
hugis-apa
cone shape
industriya
industry
labis na mapanganib
extremely dangerous
likas
inherent; natural
likas na kayamanan
natural resources
madaanan
passable
madaling matyagan
easy to observe
mag-ingat
to be careful
magprotesta
to protest
magubat
full of weeds; plenty of forests
makabago
modern
malakas na agos
strong current
maliban sa
except, aside from
mangibabaw
to dominate
masukal
full of trash, weeds, or ground cover
matarik
steep
Maykapal, Diyos
God
pambihira
rare; extraordinary; seldom
bagong lipunan
new society
Kagawarang Panghukuman
Judicial Branch
Kagawarang Tagapagbatas, lehislatura
Legislative Branch
Kagawarang Tagapagpaganap
Executive Branch
karapatan
right
Korte Suprema
Supreme Court
katahimikan
peace
kristiyanismo
Christianity
ekonomiya
economy
iboto
to vote for
magkamit, tumanggap
to receive
mandaragat
navigator
matagumpay
successful
pabor
in favor of, for
pagtitipid sa tubig
conservation of water
pangulo, presidente
president
panunungkulan
tenure
pinakadakilang pamana
greatest legacy
prayoridad
priority
sa pamamagitan ng
by means of
sakupin
to conquer
sangay
branch
sentralisado
centralized
Sigaw sa Balintawak
Cry of Balintawak