Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
przypływ (of anger, enthusiasm)
fala(of violence)
upsurge
Strefa Gazy
the Gaza Strip
na początku jest to trudne, ale z czasem wymaga mniejszego wysiłku / staje się łatwiejsze
it's hard at first, but in time it becomes less of an effort
uzbrojony bandyta
a gunman
prosić or błagać o litość/pomoc
to make a plea for mercy/aid
a plea for sth
wołanie / apel o
pozostawała głucha na jego prośby or błagania
she ignored his pleas
rozlokow|ać, -ywać, rozmie|ścić[soldiers, equipment]
deploy
[situation] pogarszający się; [problem, shortage] coraz dotkliwszy
worsening
kłótnia f, spór m ( o coś)
wrangling over sth
stłumić rozruchy
to quell the unrest
podłe , nikczemne sceny
despicable scenes
walki wybuchły znowu
fighting euprted again
starcia pomiędzy
clashes between
(of person) uprowadzeni
abduction
a plea for sth
wołanie / apel o
pozostawała głucha na jego prośby or błagania
she ignored his pleas
rozlokow|ać, -ywać, rozmie|ścić[soldiers, equipment]
deploy
[situation] pogarszający się; [problem, shortage] coraz dotkliwszy
worsening
kłótnia f, spór m ( o coś)
wrangling over sth
zatarg , spór
feud
toczyć spór z kimś
to carry on a feud with sb
kłótnia rodzinna
family feud