• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1030

Click to flip

1030 Cards in this Set

 • Front
 • Back
provar
test, try out
provade, provat, prova, provar
kraftig
strong

kraftigt, kraftiga
i morse
this morning
utsätter
expose

utsatte, utsatt, utsätt, utsätta, utsätter
uppvaktar
congratulate
uppvaktade, uppvaktat, uppvakta, uppvaktar
makt
power, state, nation

makten, makter
bestämmer
determine, settle, decide; prescribe
bestämde, bestämt, bestäm, bestämma, bestämmer
stämmer
arrange, agree, tune
stämde, stämt, stäm, stämma, stämmer
ett betyg
certificate
betyget, betyg, betygen
pengar
money
följer
follow, accompany, comply with
följde, följt, följ, följa, följer
stavar
spell
stavade, stavat, stava, stavar
bokstaverar
spell
bokstaverade, bokstaverat, bokstavera, bokstaverar
en vän
friend
vännen, vänner
en fart
speed, rate
farten, farter
tätt
tight, close, wealthy
tätt, täta
utklädd
dressed up
utklätt, utklädda
tag
while, stroke, grip
taget, tag, tagen
ge bort
give away
underkänner
fail
underkände, underkänt, underkänn, underkänna, underkänner
en dragning
attraction, drawling,
dragningen, dragningar
pommes frites
french fries
ett varuhus
department store
varuhuset, varuhus, varuhusen
en rad
row, series, line
raden, rader
en brist
lack, need
bristen, brister
farlig
dangerous
farligt, farliga
misstänker
suspect
misstänkte, misstänkt, misstänk, misstänka, misstänker
avbryter
cancel, terminate
avbröt, avbrutit, avbryt, avbryta, avbryter
väntar
wait, expect
väntade, väntat, vänta, väntar
ändrar
change
ändrade, ändrat, ändra, ändrar
måste
must
måste, måst
skola
will, shall
skulle, skolat, skola
kan
can

kunde, kunnat, kunna, kan
tror
to believe

trodde, trott, tro, tror
röker
to smoke

rökte, rökt, rök, röka, röker
förstår
understand

förstod, förstått, förstå, förstår
träffar
to meet

träffade, träffat, träffa, träffar
jagar
hunt
vägleder
to guide

vägledde, väglett, vägled, vägleda, väg|leder
kommer ihåg
remember
glömmer
to forget

glömde, glömt, glöm, glömma, glömmer
drömmer
to dream

drömde, drömt, dröm, drömma, drömmer
skrattar
laugh
levererar
deliver, supply
levererade, levererat, leverera, levererar
skriver ut
print out

skrev, skrivit, skriv, skriva, skriver
skruvar (upp, ner)
turn up or down

skruvade, skruvat, skruva, skruvar
sätter på
turn on

satte på, satt på, sätt på, sätta på, sätter på
fortsätter
continue, go on
bekräftar
confirm, corroborate, bear out, substantiate
investera
invest
utreder
investigate
utredde, utrett, utred, utreda, utreder
förlorar
to lose

förlorade, förlorat, förlora, förlorar
lossar
to loosen

lossade, lossat, lossa, lossar
rekommenderar
recommend
sparar
save
binder
bind, tie

band, bundit, bind, binda, binder
fotogeraferar
photograph
fotograferade, fotograferat, fotografera, fotograferar
en tortyr
torture
bekämpa
to fight
bekämpade, bekämpat, bekämpa, bekämpar
flyger
to fly

flög, flugit, flyg, flyga, flyger
skjuter
to shoot

sköt, skjutit, skjut, skjuta, skjuter
laddar
load
roterar
rotate
ordnar
arrange

ordnade, ordnat, ordna, ordnar
bygger
build

byggde, byggt, bygg, bygga, bygger
förklarar
explain

förklarade, förklarat, förklara, förklarar
inför
introduce

införde, infört, inför, införa, inför
redigerar
edit
redigerade, redigerat, redigera, redigerar
avaktiverar
deactivate
ansluter
to connect

anslöt, anslutit, anslut, ansluta, ansluter
aktiverar
activate

aktiverade, aktiverat, aktivera, aktiverar
simmar
to swim
simmade, simmat, simma, simmar
bränner
to burn st

brände, bränt, bränn, bränna, bränner
brinner
to burn, be on fire

brann, brunnit, brinn, brinna, brinner
registrerar
register

registrerade, registrerat, registrera, registrerar
besöker
visit,

besökte, besökt, besök, besöka, besöker
hänger
hand, suspend

hängde, hängt, häng, hänga, hänger
viker
fold, yield
vek, vikt, vik, vika, viker
ringer
ring, call
ringde, ringt, ring, ringa, ringe
kräver
demand, require
krävde, krävt, kräv, kräva, kräver
säker
sure, certain

säkert, säkra
en prenumeration
subscription
önskar
to wish
önskade, önskat, önska, önska
en klapp
present
julklapp
christmass present
stor
large, big
lilla
smal
en tomte
santa claus
beror
depends on
beror på
berodde, berott, bero, beror
vanlig
ordinary
verklighet
reality
verkligen
really
stänger
close

stängde, stängt, stäng, stänga, stänger
öppnar
open
sorterar
to sort
klickar
click
röstar
vote

röstade, röstat, rösta, röstar
erkänner
admitt, acknowledge

erkände, erkänt, erkänn, erkänna, erkänner
göra om
redo
ångrar
regret, undo

ångrade, ångrat, ångra, ångrar
hjälper
help

hjälpte, hjälpt, hjälp, hjälpa, hjälper
gömmer
hide

gömde, gömt, göm, gömma, gömmer
att visa
view, show
välja
choose, select
infogar
insert

infogade, infogat, infoga, infogar
klistrar
paste
klistrade, klistrat, klistra, klistrar
kopiera
to copy
stjäla
steal

stal, stulit, stjäl, stjäla, stjäl
dödar
kill

dödade, dödat, döda, dödar
föreslår
suggest

föreslog, föreslagit, föreslå, föreslår
utformar
design

utformade, utformat, utforma, utformar
agerar
act as

agerade, agerat, agera, agerar
sjunger
sing

sjöng, sjungit, sjung, sjunga, sjunger
spelar
play

spelade, spelat, spela, spelar
krockar
collide

krockade, krockat, krocka, krockar
minskar
reduce

minskade, minskat, minska, minskar
ökar
increase

ökade, ökat, öka, ökar
saktar (ner)
slow down

saktade, saktat, sakta, saktar
avsluta
finish
slutar
finish
bryter
break

bröt, brutit, bryt, bryta, bryter
hämtar
to fetch, collect

hämtade, hämtat, hämta, hämtar
trycker
press

tryckte, tryckt, tryck, trycka, trycker
suger
to suck

sög, sugit, sug, suga, suger
flörta
to flirt
frestar
to tempt

frestade, frestat, fresta, frestar
knullar
to fuck

knullade, knullat, knulla, knullar
älskar med
to make love to
kyssar
kiss

kyssen, kyssar
kramar
hug
betyder
mean, signify
betydde, betytt, betyda, betyder
har
have

hade, haft, ha, har
att vilja
to want

ville, velat, vilja, vill
älskar
to love
hatar
to hate
gillar
like
sväljer
swallow

svalde, svalt, svälj, svälja, sväljer
luktar
smell

luktade, luktat, lukta, luktar
slickar
to lick

slickade, slickat, slicka, slickar
biter
to bite

bet, bitit, bit, bita, biter
tuggar
chew, bite

tuggade, tuggat, tugga, tuggar
smakar
to taste

smakade, smakat, smaka, smakar
vilar
to rest

vilade, vilat, vila, vilar
stryker
to iron
strök, strukit, stryk, stryka, stryker
häller
pour

hällde, hällt, häll, hälla, häller
grillar
grill
avskedar
fire, dismiss, discharge

avskedade, avskedat, avskeda, avskedar
lagar
make (food)
lagade, lagat, laga, lagar
anställer
hire, employ

anställde, anställt, anställ, anställa, anställer
avslår
reject, refuse
avslog, avslagit, avslå, avslår
ljuger
to lie

ljög, ljugit, ljug, ljuga, ljuger
litar
rely on
litade, litat, lita, litar
rengöra
to clean
växer
grow up

växte, växt, väx, växa, växer
övervakar
supervise
hanterar
handle, manage
handlar
shop, buy
köper
shop, buy, purchase

köpte, köpt, köp, köpa, köper
säljer
sell

sålde, sålt, sälj, sälja, säljer
samarbetar
cooperate
samlar
collect, gather

samlade, samlat, samla, samlar
upprepa
repeat

upprepade, upprepat, upprepa, upprepar
skiljer
separate, distinguish

skilde, skilt, skilj, skilja, skiljer
chattar
chat

chattade, chattat, chatta, chattar
säger
say

sade, sagt, säg, säga, säger
beställer
book, reserve

beställde, beställt, beställ, beställa, beställer
ställer
set, put
fastställer
fix, set
fastställde, fastställt, fastställ, fastställa, fastställer
förbättrar
improve
förbättrade, förbättrat, förbättra, förbättrar
slår upp
look up
slog upp, slagit upp, slå upp, slår upp
söker
seek, search
sökte, sökt, sök, söka, söker
hittar
come across, find
hittade, hittat, hitta, hittar
bor
live, stay
bodde, bott, bo, bor
lever
live
levde, levt, lev, leva, lever
överlever
survive
överlevde, överlevt, överleva, överlever
ger
give

gav, gett, ge, ger
visar
show

visade, visat, visa, visar
lämnar
leave

lämnade, lämnat, lämna, lämnar
stannar
stop, stay

stannade, stannat, stanna, stannar
bistår
assist

bistod, bistått, bistå, bistår
undervisa
teach
undervisade, undervisat, undervisa, undervisar
arbetar
work

arbetade, arbetat, arbeta, arbetar
reviderar
revise, alter

reviderade, reviderat, revidera, reviderar
misslyckas
fail

misslyckades, misslyckats, misslyckas
tillämpar
apply

tillämpade, tillämpat, tillämpa, tillämpar
svarar
answer

svarade, svarat, svara, svarar
frågar
ask

frågade, frågat, fråga, frågar
löser
solve ( a problem)

löste, löst, lös, lösa, löser
jämför
compare

jämförde, jämfört, jämför, jämföra, jämför
tar emot
receive
skickar
send, forward

skickade, skickat, skicka, skickar
provar
test, try out

provade, provat, prova, provar
deltar
prticipate, attend, take part

deltog, deltagit, deltag, deltaga, del|tar
studerar
study
notera
to note
skriver
to write

skrev, skrivit, skriv, skriva, skriver
talar
speak
lyssnar
listen
läser
read

läste, läst, läs, läsa, läser
vet
to know

visste, vetat, veta, vet, vet
lär sig
to learn
lära
teach

lärde, lärt, lär, lära, lär
rusar
rush

rusade, rusat, rusa, rusar
hålla sig fast
hold on
tar
take, grab

tog, tagit, tag, taga, tar
stiger
step

steg, stigit, stig, stiga, stiger
stampar
stamp

stampade, stampat, stampa, stampar
pekar
point

pekade, pekat, peka, pekar
når
reach

nådde, nått, nå, når
kastar
throw

kastade, kastat, kasta, kastar
håller
hold, grasp

höll, hållit, håll, hålla, håller
fallar ner
fall down

föll, fallit, fall, falla, faller
drar
pull

drog, dragit, drag, draga, drar
driver
drive

drev, drivit, driv, driva, driver
fångar
catch
berör
touch

berörde, berört, berör, beröra, berör
sparkar
kick
joggar
to jog

joggade, joggat, jogga, joggar
klättra
climb

klättrade, klättrat, klättra, klättrar
dyker
dive

dök, dykt, dyk, dyka, dyker
lutar
to lean

lutade, lutat, luta, lutar
böjer
to bend, bow

böjde, böjt, böj, böja, böjer
kör
to drive

körde, kört, kör, köra, kör
kryllar
to be crawling

kryllade, kryllat, krylla, kryllar
hoppas
to hope

hoppades, hoppats, hoppas
hoppar
jump,leap
hoppade, hoppat, hoppa, hoppar
flyttar
move, (change place)

flyttade, flyttat, flytta, flyttar
att sitta ner
to sit down

satt, suttit, sitt, sitta, sitter
föredrar
prefer

föredrog, föredragit, föredrag, föredraga, föredrar
översätter
translate

översatte, översatt, översätt, översätta, översätter
en sköld
shield
en kolonn
column
att resa
to travel

reste, rest, res, resa, reser
att komma
to come, arrive

kom, kommit, kom, komma, kommer
att gå
to go, walk

gick, gått, gå, går
ett hålslag
puncher
en pärm
folder
en linjal
liner, khat kesh
en gem
gire
en häftapparat
stapler
ett suddgummi
rubber
en tejp
tape,
ett kontor
office
en flaska
bottle
en kapsyl
cap
en kork
cork, choob panbe
en tub
tube
en konserv
conserve
en burk
jar, tin
en back
jaabe
en kasse
sack, bag, saak
en plastkasse
plastic bag
en påse
bag
en dunk
dabbe
självklar
obvious, (self-)evident; natural
en mygga
mosquito
en fluga
fly
en myra
ant
ett bi
bee
en spindel
spider
får
may, get, receive,
fick, fått, få, får
ett lamm
lamb
ett får
sheep
en höna
hen
en tupp
cock
en kanin
rabbit
en hund
dog
en valp
puppy
en sköldpadda
turtle
en orm
snake
en snok
grass snake
en mask
worm
en fladdermus
bat
en ekorre
squirrel
en hare
a rabit
en rådjur
roe deer
en räv
fox
en varg
wolf
en svamp
fungus
svänger
swing

svängde, svängt, sväng, svänga, svänger
en fågel
bird
en ledare
leader
chockar
to shock

chockade, chockat, chocka, chockar
vidare
further
slarvig
careless, negligent; sloppy, slovenly, slipshod; untidy
övar
practice

övade, övat, öva, övar
nyligen
recently
härlig
wonderful, glorious, lovely, delightful
färre
fewer
ler
smile
log, lett, le, ler
ett lock
lid
en panna
tea pot
en kastrull
pot
en stekpanna
pan
en korv
sosis
en spett
skewer, spit
en cup
cup
ett vin
wine
en sked
spoon
en tallrik
plate
en kniv
knife
ett glas
glass
en tand
tooth
en näsa
nose
en ryggsäck
backpack
en toffel
dampai
en handske
gloves
ett parply
umbrella
en jacka
jacket
en skjorta
shirt
en byxa
pants
en ficka
pocket
en kavaj
jacket
en slips
tie
en knut
knot
en strumpbyxa
stocking
en kjol
skirt
en sjal
scarf
en blus
blooz
en behå
bra
en sjalett
headscarf
en torsa
panties
en polotröja
polywear
en tröja
sweater
, pirhan
en klänning
dress
en dräkt
suit, bolooz daman
en kläder
cloth
en krydda
spice
ett ris
rise
en flinga
flakes
ett mjöl
flour
en olja
oil
en senap
mustard
en grädde
cream
en jäst
yeast
ett smör
butter
ett ägg
egg
ett knäckebröd
dried bread
en limpa
noon ghalebi
en långfranska
noon baget
ett kex
biscuit
en hummer
lobster
en räka
shrimp
en biff
beef
ett kött
meat
ett öl
beer
en saft
sharbat
sylt
jam
en jordgubbe
strawberry
en tårta
cake
en kaka
biscuit
en läsk
soft drink
ett päron
pear
en persilja
jafari
en rödbeta
choghondare ghermez
en morot
carrot
en gurka
cucumber
en ost
cheese
en gafel
fork
en lök
onion
en grönsak
vegetable
ett ringfinger
ring finger
ett långfinger
long finger
ett pekfinger
pointfinger
en tunga
tongue
en mun
mouth
ett öra
ear
en läpp
lips
ett öga
eye
en läpp
lips
ett öga
eye
skägg
beard
en mustasch
mustach
en vrist
wrist
ett knä
knee
en buk
stomach
en rygg
back, kamar
en nacke
neck
en kind
chin
en tinning
gijgah
ett ansikte
face
en kropp
body
en brudgum
groom
människa
people
ett bröllop
wedding
ett barn
child
en flicka
girl
ett ben
leg
en brud
bride
en bål
belly
en arm
arm
ett huvud
head
gravid
pregnant
kusin
cusine
svägerska
syster in law
steker
to fry
stekte, stekt, stek, steka, steker
kokar
to cook
rör om
mix, blend

rörde, rört, rör, röra, rör
vispar
to beat
smälter
to melt
river
to render
mosar
to mash
tärnar
to chop
skalar
peel
skär
cut; slice; carve; intersect; cleave; jar, grate
skar, skurit, skär, skära, skär
vaknar
wake up
somna
fall sleep

somnade, somnat, somna, somnar
lyfter
raise

lyfte, lyft, lyfta, lyfter
sträcker
streach

sträckte, sträckt, sträck, sträcka, sträcker
böjer
bend, curve, flex; bow, incline
böjde, böjt, böj, böja, böjer
ligger
lie down

låg, legat, ligg, ligga, ligger
lägger sig
lye down
lade, lagt, lägg, lägga, lägger
står
stand

stod, stått, stå, står
ställer sig
stand up, put
ställde, ställt, ställ, ställa, ställer
svettas
sweat
svettades, svettats, svettas
sätter
put, place, plant, set
satte, satt, sätt, sätta, sätter
sätter sig
to sit down
satte, satt, sätt, sätta, sätter
fryser
freez
frös, frusit, frys, frysa, fryser
gråter
cry

grät, gråtit, gråt, gråta, gråter
snyter
blow nose
snöt, snutit, snyt, snyta, snyter
skrattar
laugh

skrattade, skrattat, skratta, skrattar
skakar på
shake (head)
nickar
nod
tittar
look
blundar
to close eyes
hostar
caugh
blinkar
blink
nyser
sneez
nyste, nysit, nys, nysa, nyser
hickar
hiccup, hiccough, have (the) hiccups
hickade, hickat, hicka, hickar
andas
to breathe
klär av sig
take off cloths

klädde, klätt, klä, klär
klär på sig
wear, dress
klädde, klätt, klä, klär
rakar
shave

rakade, rakat, raka, rakar
sminkar
to make up
sminkade, sminkat, sminka, sminkar
speglar sig
look at oneself in a mirror
speglade sig, speglat sig, spegla sig, speglar sig
kammar
comb

kammade, kammat, kamma, kammar
borstar
brush

borstade, borstat, borsta, borstar
tvättar (sig, tvätt)
wash yourself, laundary
tvättade, tvättat, tvätta, tvättar
duschar
take a shower
duschade, duschat, duscha, duschar
badar
bathe

badade, badat, bada, badar
bajsar
poo
bajsade, bajsat, bajsa, bajsar
kissar
pee, urinate

kissade, kissat, kissa, kissar
sover
sleep

sov, sovit, sov, sova, sover
köper
shop, buy
köpte, köpt, köp, köpa, köper
bakar
bake
bakade, bakat, baka, bakar
torkar
dry
torkade, torkat, torka, torkar
diskar
to dish

diskade, diskat, diska, diskar
målar
paint

målade, målat, måla, målar
äter
eat
åt, ätit, ät, äta, äter
dricker
drink
drack, druckit, drick, dricka, dricker
ringer
call, ring
ringde, ringt, ring, ringa, ringer
springer
run
sprang, sprungit, spring, springa, springer
går
go, walk
gick, gått, gå, går
åker
go, ride, drive
åkte, åkt, åk, åka, åker
rättar
to right

rättade, rättat, rätta, rättar
lyssnar
listen
lyssnade, lyssnat, lyssna, lyssnar
skriver
wtire
skrev, skrivit, skriv, skriva, skriver
tillfälle
occasion, moment

tillfället, tillfällen, tillfällena
läser
read
läste, läst, läs, läsa, läser
lagom
enough, sufficient, adequate, just right
förkyld
having a cold.
förkylning: common cold
en glass
ice cream
endast
only
i stället
instead
en stövel
boot, chakme
en kavaj
jacket
valfri
optional
en häst
horse
en utrustning
equipment
ganska
fairly
kanske
perhaps
en framgång
success
satsar
make efforts (to achieve a goal)
en utbildning
education
möjlighet
possibility
genom
by, be vasileye
utom
except
om
about
bland
between
hos
nazd
vid
beside
genast
belafasele
ibland
some times
sällan
some times
then
sedan
then
nyss
newly akhiran
förr
before
strax
right away
igen
again
ofta
often
ännu
yet
då och då
some times
aldrig
never
snart
soon
rutig
charkhoone
randig
striped
blommig
golgoli
prickig
dotted
svag
weak
stark
strong
orolig
stressed
lugn
relaxed
mörk kvinna
dark woman
ljus kvinna
blond woman
otrolig
fantastic
fantastisk
fantastic
ovanlig
unordinary
vanlig
ordinary
låg
low
högt
high
självisk
selfish
religiös
religious
traditionel
traditional
känslig
sensitive
känslosam
emotional
begåvad
talented
deprimerad
depressed
bildad
educated
nyfiken
curious
erfaren
experienced
oefaren
unexperienced
full
drunk
dum
stupid
smart
smart
klar
ready food
kokt
ripe, cooked
row
mogen
ripe
läskig
scary
tråkig
boring
interessant
interesting
few
mindre
less
mer
more
norr
north
trasig
broken
frisk
healthy
sjuk
sick
törstig
thirsty
trött
tired
mager man
thin man
tjock man
fat man
fet
fat
kort
short
ljud
low sound
belastning
loud sound
sällsyn
rare
riktig
right
billig
cheep
dyr
expensive
rik
rich
fattig
poor
höger
right side
vänster
left side
inne
inside
bakom
back
baksidan
behind
framsidan
in front of
i tid
on time
tidigt
early
sen
late
långt
far
nära
near
slö
not sharp
vass
sharp
långsam
slow
snab
fast
generös
generous
rolig
funny person
otrevlig
not nice character
trevlig
nice character
snäll
kind
ordning
well ordered
ren
clean
smutsig
dirty
bred
wide
smal
thin, not wide
het
hot
ljummen
luke warm
is kalt
cold
besk
bitter
bitter
bitter
sur
sour
trögflyttande
thick solution
tjock
thick
tunn
thin
tung
heavy
lätt vikt
light
mörk
dark
ljus
light
välsmakande
tasty
god mat
tasty food, good
nyfödda
newborn
barn
chlid
tonåriga
teenage
ung
young
medelålder
middleaged
ful
ugly
snygg
cute, handsome
fin
nice, pretty
söt
sweet, pretty
dålig
bad
tycker om
to like
tyckte, tyckt, tyck, tycka, tycker
att berätta
to talk
en stund
a while
bredvid
beside
gå förbi
to pass
ett kvarter
block
i korsningen
in the junction
en aning
clue
tyvärr
unfortunately
mittemot
in front of,
ditåt
that way, there
hitåt
this way, here
messar
to text
que
kön
sex
ett ansvar
responsibility
A är samma som B
A is same as B
gäspar
yawn
gäspade, gäspat, gäspa, gäspar
brukar
to be used to
brukade, brukat, bruka, brukar
städar
clean; tidy up
städade, städat, städa, städar
Vi turas om
we take turns
hälsa på
visit a friend
tvingar
force
tvingade, tvingat, tvinga, tvingar
motsatsen
opposite, contrast
gråter
cry, weep
grät, gråtit, gråt, gråta, gråter
sömnig
sleepy
ledsen
sad
skriker
cry, call out, shout, scream
skrek, skrikit, skrik, skrika, skriker
ett uttal
pronounciation
arg
angry
mätt
full, not hungry
en gardin
curtain
gardinen, gardiner
varje
every
snart
soon; shortly, before long
så snart som möjligt
as soon as possible
en snabel
proboscis
khortoom
ogift
unmarried
skild
divorced
änkeman, änkling
marde bive
änka
zane bive
en rymd
space
utvandrar
emigrate
utvandrade, utvandrat, utvandra, utvandrar
en utvandring
emigration
en nivå
level
en ledighet
vacation, time off
ledig
free
upptagen
busy
egen, eget
own, personal
ett företag
company
företaget, företag, företagen
en affär
business

affären, affärer
norrsken
aura
norrskenet, norrsken, norrskenen
hälsa på
visit
ett fyrverkeri
firework
inställd
canceled
olika saker
different things
i fyra dagar
for 4 days
hopplös
hopeless
kombo
living with a friend
kompis
skjutsen
ride
nähä
really?!
ersätt
replace
känner
sense, feel, know

kände, känt, känn, känna, känner
ett öde
destiny, fate

ödet, öden, ödena
dagsmeja
time for snow to melt
ett nyckelord
key word
en istapp
icicle
bekanta
acquaintance, friend
fejk
fake
hygglig
kind, friendly
snäll
kind
shyst
good, decent
utnyttja
to make use of

utnyttjade, utnyttjat, utnyttja, utnyttjar
ett nöjesfält
amusement park
en karusel
roundabout

karusellen, karuseller
byter
exchange, change

bytte, bytt, byt, byta, byter
berg- och dal|bana
roller coaster
håller andan
hold breath
ett stånd
stand, booth

ståndet, stånd, stånden
ett tält
tent

tältet, tält, tälten
en skylt
sign

skylten, skyltar
ovenför
over
en tur
luck

turen, turer
allvarig
serious
en lycka
luck, happiness
egentligen
actually, really
förmögen
rich, wealthy
likvid, rik, tät, välbeställd, välbärgad
vacker
beautful
snygg
beautiful
förälskad i dig
in love with you
fröken
miss
orakad
unshaved
tvekar
hesitate

tvekade, tvekat, tveka, tvekar
äkta
pure, married, real
plötsligt
suddenly
jag har besök
i am busy
gräslig
shocking, awful; tasteless, ugly
härlig
wonderful, glorious, lovely, delightful
klyftig
clever
tjusig
charming
larvig
silly
egendomlig
strange, odd, curious, remarkable
livlig
lively, active
skön
beautiful, pretty

nice; pleasant; agreeable; comfortable
duktig
good, able, capable
försiktig
careful
nödvändig
necessary
pålitlig
reliable
olycklig
unhappy, unfortunate
skicklig
skilful, clever; capable, competent; dexterous
hederlig
honest; honourable
rörlig
agile, mobile
förskräcklig
frightful
flott
smart, stylish; generous
oumbärlig
essential
varsam
careful
besynnerlig
odd, strange
listig
cunning, smart
löjlig
ridiculous
skaldig
harmful, injurious
kartlägga
to map
skicklig
skillful
träsk
swamp
en områd
area
vända
turn

vändan, vändor
en blick
glance

blicken, blickar
forsar
rush

forsade, forsat, forsa, forsar
väldig
huge
syn
sight, vision
trots
despite
varandra
every
nedför
down
masugn
furnace
en flod
river

floden, floder
en årstid
season

årstiden, årstider
skummar
foam

skummade, skummat, skumma, skummar
en karm
case, frame
sval
cool

svalt, svala
bortom
behind
täcker
cover

täckte, täckt, täck, täcka, täcker
oräkneliga
countless
vissa
certain
päls
fur
en källa
source, well

källan, källor
färd
journey
vida
wide
virvlar
whirl
ett ursprung
origin, source

ursprunget, ursprung, ursprungen
blek
pale
behåller
keep, retain

behöll, behållit, behåll, behålla, behåller
ett slam
mud
en tvilling
twin

tvillingen, tvillingar
ändå
yet, still
en särart
distictive character
en spets
point

spetsen, spetsar
fors
rapid
trång
tight, narrow
sträng
strict

strängt, stränga
annan
another,
annat
eftertryck
emphasis, stress
gnällig
whining
fyller
fill

fyllde, fyllt, fyll, fylla, fyller
hustru
wife
förfärlig
terrible, frightful
generad
embarrassed, self-conscious
innan
before
motstår
resist

motstod, motstått, motstå, motstår
påminner
remind, resemble

påminde, påmint, påminn, påminna, påminner
ett påstående
statement, assertion
kapitulation
surreneder
svävar
float, vague

svävade, svävat, sväva, svävar
fara
danger, risk
en oro
anxiety
inbillning
imagination, fantacy
drabbar
befall, affect, hit

drabbade, drabbat, drabba, drabbar
öknen
desert

öknen, öknar
omkring
about, around
en strand
beach
utstrålar
radiate

utstrålade, utstrålat, utstråla, utstrålar
hot
threat, menace
obarmhärtig
merciless
ett krig
war

kriget, krig, krigen
en tvär
crossway
et odjur
monster
stirrar
stare

stirrade, stirrat, stirra, stirrar
olycklig
unhappy, unfortunate
ärver
inherit

ärvde, ärvt, ärva, ärver
flammar upp
blaze, heat up
döljar
conceal, hide

dolde, dolt, dölj, dölja, döljer
en vrede
wrath
ett leende
smile
en axel
shoulder
en tjänst
service

tjänsten, tjänster
fortfarande
still, yet
stolt
proud
stolt, stolta
suckar
sigh
en röst
voice

rösten, röster
ett golve
floor
ropar
shout
en tillåtelse
permission

tillåtelsen, tillåtelser
ett ställ
place,

stället, ställ, ställen
en ände
end

änden, ändar
takt
rate, speed
upptäcker
discover

upptäckte, upptäckt, upptäck, upptäcka, upptäcker
halar
pull
halade, halat, hala, halar
tydligt
legible, clear

tydligt, tydliga
lösgöra
detatch
spätt
tender, young, delicate

spätt, späda
pigg
alert, spirited
=/tröt
mjuk
soft
=/hård
tom
empty
nykter
sober
nöjd
satisfied
missnöjd
unsatisfied
känd
wellknown
okänd
unknown
torr
dry
flitig
diligent, hard-working
hemlig
secret, close, covert
konstig
strange, funny
skön
pretty, handsome,
våt
wet
lat
lazy
jobbig
stiff, tough
djup
deep
blöt
wet, soak
rädd för
afraid of
hemsk
horrible
snål
mean, stingy
vänlig
friendly
laglig
legal, lawful
onödig
unnecessary
omogen
raw, not ripe
olaglig
illegal
artig
polite
skyldig
guilty, owing, in debt
oskyldig
innocent
rättvis
fair, right
lydig
obedient
frivillig
voluntary
tillfällig
temporary
ärlig
honest
feg
coward
obligatorisk
obligatory
orättvis
unfair, unjust
modig
brave, courageous
nyttig
useful
feg
coward
lyder
obey

lydde, lytt, lyd, lyda, lyder
spanar
search, look for

spanade, spanat, spana, spanar
ivrig
eager, zealous
anmärker
criticize

anmärkte, anmärkt, anmärk, anmärka, anmärker
retsam
irritating
fästman
finace
ett begrepp
conception, idea
begreppet, begrepp, begreppen
retar
irritate, tease

retade, retat, reta, retar
gärna
willingly, gladly
överlägsen
supervisor
fiffig
clever, patent
ett släp
trailer

släpet, släp, släpen
släpper
release

släppte, släppt, släpp, släppa, släpper
skuggar
shade, shadow

skuggade, skuggat, skugga, skuggar
lastar
load, blame

lastade, lastat, lasta, lastar
en vara
goods, things

varan, varor
ett slag
kind, sort

slaget, slag, slagen
främst
first, in front of
utspriddar
scattered
iväg
away, off
ett skott
shoot
en fontän
fountain
spränger
explode
sprängde, sprängt, spräng, spränga, spränge
en granat
shell

granaten, granater
slår
hit, strike

slog, slagit, slå, slår
en förmåga
ability, power
ett vapen
weapon
vapnet, vapen, vapnen
avlossar
fire, discharge
avlossade, avlossat, avlossa, avlossar
dånar
roar

dånade, dånat, dåna, dånar
en yta
area, space

ytan, ytor
stänker
splash

stänkte, stänkt, stänk, stänka, stänker
en trumma
drum

trumman, trummor
dundrar
boom, rumble

dundrade, dundrat, dundra, dundrar
skallar
blast

skallade, skallat, skalla, skallar
försiktig person
careful
berömd författare
famous author (writer)
döv person
deaf person
galen professor
crazy, mad professor
avundsjuk kvina
jealous
beväm soffa
comfortable sofa
besviken pojke
disappointed boy
blyg person
shy person
elak häxa
nasty, evil witch
genemsam vän
common friend
giltig pass
valid passport
allvarig skada
serious injury
naken person
naked person
otålig man
impatient man
tveksam
doubtful, hesitant
van vid kalt
be used to cold, accustomed
offentlig
open, public person, meeting
giftig
poisonous
envis person
stubborn, persistant person
pinsam historia
painful history, awkward
gästfri person
hospitable person
underbar dag
wonderful day
klok person
wise person, sensible
mysig
cosy
noggrann person
accurate, careful person
tacksam
thankful, grateful
årlig möte
annual meeting
regelbunden rytm
regular rhythm
medveten
sensible, wise
tillåten
allowed, permissible
proffsig tatuering
professional tattoo
formel stil
formal style, form
amatörmässig
amateur
inrikes
domestic
förutsägbar
predictable reaction
märklig person
strange, remarkable person
konstig
utrikes
abroad, international
användbar sak
useful thing
charmig
charming
bärbar
portable computer
lämplig tillfälle
appropriate, suitable moment
en ryttare
rider

ryttaren, ryttare, ryttarna
en kikare
binoculars
ett stativ
stand, tripod
ett sikte
sight

siktet, sikten, siktena
en fiende
enemy

fienden, fiender
en skärpa
sharpness

skärpan
sveper
sweep

svepte, svept, svep, svepa, sveper
avläser
read off

avläste, avläst, avläs, avläsa, avläser
fientlig
hostile
en strid
battle

striden, strider
ett rop
shout

ropet, rop, ropen
en profet
prophet

profeten, profeter
tillhör
belong to

tillhörde, tillhört, tillhöra, tillhör
beväpnar
to arm
beväpnade, beväpnat, beväpna, beväpnar
en sten
stone, rock

stenen, stenar
ett spjut
spear

spjutet, spjut, spjuten
ett lop
period

loppet, lopp, loppen
besegrar
conquer

besegrade, besegrat, besegra, besegrar
belägrar
attack

belägrade, belägrat, belägra, belägrar
ett svärd
sword

svärdet, svärd, svärden
ett gevär
gun, rifle

geväret, gevär, gevären
en uppvisning
display

uppvisningen, uppvisningar
en lins
lens

insen, linser
en brygga
bridge

bryggan, bryggor