Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
noll
0
ett
1
två
2
tre
3
fyra
4
fem
5
sex
6
sju
7
åtta
8
nio
9
tio
10
elva
11
tolv
12
tretton
13
fjorton
14
femton
15
sexton
16
sjutton
17
arton
18
nitton
19
tjugo
20
trettio
30
fyrtio
40
femtio
50
sextio
60
sjuttio
70
åttio
80
nittio
90
ett hundra
100
ett tusen
1000
1,000,000
en miljon
209
tvåhundranio
59
femtionio
Mitt telefonnummer är......
say your number...
en timme
60 minuter
en halvtimme
30 minuter
en kvart
15 minuter
en minut
60 sekunder
en morgon
morning
en förmiddag
before noon
en eftermiddagg
after noon
en kväll
evening
måndag
monday
tisdag
tuesday
onsdag
wednesday
ett år
a year
januari
january
februari
february
mars
march
april
april
maj
may
augusti
august
september
september
första
first
andra
second
tredje
third
fjärde
fourth
femte
fifth
sjätte
sixth
sjunde
seventh
åttonde
eighth
nionde
ninth
tionde
tenth
elfte
eleventh
tolfte
12th
trettonde
13th
fjortonde
14th
femtonde
15th
sextonde
16th
sjuttonde
17th
artonde
18th
nittonde
19th
tjugonde
20th
tjugoförsta
21st
tjugoandra
22nd
tjugotredje
23rd
tjugofjärde
24th
tjugofemte
25th
tjugosjätte
26th
tjugosjunde
27th
tjugoåttonde
28th
tjugonionde
29th
trettionde
30th
trettioförsta
31st
Vilket datum är det idag?
say the day