• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Som svar på frågan 'Vart...?' använder vi bl.a. följande rumsadverb:
in - ut
hit - dit
hem - bort
upp - ner
fram
'Vart...?' används med verb som:

komma
springa
åka
cykla
köra
Som svar på frågan 'Var...?' använder vi bl.a. följande rumsadverb:
inne - ute
här - där
hemma - borta
uppe - nere
framme
'Var...?' används med verb som:
stå
vara
bo
ligga
sitta
Adjektivet och substantiv har bestämd form efter följande ord:
den/det/de

Hon ville absolut se den tråkiga filmen.
Adjektivet och substantiv har bestämd form efter följande ord:
den här/det här/de här
den där/det där/de där

Den här tjocka boken har jag läst tre gånger.

Jag skulle vilja ha den där röda ballongen.
Adjektivet och substantiv har bestämd form efter följande ord:
förra/hela/halva

Förra veckan var jag ....

Han har städat hela lägenheten nu.

Jag har ätit halva smörgåsen
Adjektiv har bestämd form och substantivet obestämd form efter följande ord:
Possessiva pronomen - min/ditt/sina
Genitiv - mamma
denna/detta/dessa - denna tjocka bok
Nästa/Följande/Samma
denna tidning (en)
detta kök (ett)
dessa tidningar (plural)
denna tidning (en)
detta kök (ett)
dessa tidningar (plural)