Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en häst

-ar
horse
en hund

-ar
dog
en räv

-ar
fox
en kyckling

-ar
chicken
en katt

-er
cat
en igelkott

-ar
hedgehog
en gris

-ar
pig
en kanin

-er
rabbit
en hjort

-ar
deer
en get

-ter
goat
en anka

ankor
duck
en mask

-ar
worm
en björn

-ar
bear
en ekorre

ekorrar
squirrel
en val

-ar
whale
en haj

-ar
shark
en fisk

-ar
fish
en bläckfisk

-ar
octopus
en strut

-ar
ostrich
en manet

-er
jellyfish
en räka

räkor
shrimp
en hummer

humrar
lobster
en krabba

krabbor
crab
en sjöstjärna

sjöstjärnor
starfish
en elefant

-er
elephant
en sebra

sebror
zebra
ett lejon

-en
lion
en giraff

-er
giraffe
en älg

-ar
elk
en mus

mössen
mouse
en fågel

fåglar
bird
en spindel

spindlar
spider