Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Så småningom blev det bättre.
( ) blev det bättre.
Efterhand /adv. nach und nach, allmählich
De är efter oss för att skada oss.
De ( ) oss.
förföljer /IIa. verfolgen
De är framme i Tokyo kl 10.
De ( ) till Tokyo kl 10.
anländer /IIa. ankommen, eintreffen 到着する
De repeterade meddelandet.
De ( ) meddelandet.
upprepade /I. wiederholen
De har hand om barnen tillsammans.
De har ( ) vårdnad.
gemensam /adj. gemeinsam
Vad rekommenderar ni?
Vad ( ) ni?
föreslår /-slår -slog -slagit
Dra nytta av situationen!
( ) situationen!
Utnytja /I. ausnuzen; ausbeuten
De tar upp och diskuterar frågan i morgon.
De ( ) frågan i morgon.
behandlar /I.
Det är en firma i databranschen.
Det är ett ( ) i databranchen.
företag /s5.
Jag är deras assistent.
Jag är deras ( ).
biträde /s4. der Beistand
Hur är förhållandena?
Hur är ( )?
omständigheterna /s3. der Umstand
De värdesätter det inte tillräckligt.
De ( ) det.
underskattar /I. unterschätzer; verkennen
De gjorde ett anfall.
De gick till ( ).
angrepp /s5. der Angriff, der Anfall
Det oroar mig.
Det är ett ( ).
bekymmer /bekymret bekymmer die Sorge
Han lyckades klara sig undan kontroll.
Han ( ) kontroll.
undgick /undgår undgick undgått durchmachen
Hon delar inte rum med någon.
Hon har ( ) rum.
enskilt /enskild -t -da adj. privat
Han erkände inte att han gjort det.
Han ( ) att han gjorde det.
förnekade /I. leugnen
Det leder till allvarliga problem.
Det ( ) att han gjort det.
förorsakar /I. verursachen, bewirken
Vi väntar på resultatet.
Vi ( ) resultatet.
avvakar /I. abwarten
Han var där en vecka.
Han ( ) eb vecka där.
tillbringade /I. zubringen, verbringen, verleben (時を)過ごす
Jag underhåller familjen.
Jag ( ) familjen.
försörjer /IIa. versorgen
Jag behöver det. Det är en nödvändighet.
Det är ett ( ).
behov /s5.
Det tycker jag. Det är min mening.
Det är min ( ).
åsikt /s3. die Ansicht, die Meinung
Resultatet blev lyckat.
Det blev en ( ).
framgång /s2. der Erfolg
Det förvånade oss.
Det ( ) oss.
överraskade /I. überraschen