Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Det har flera positiva sidor.
Det har flera ( ).
fördelar /fördel s2. ~med ngt
Jag måste hålla med om det.
Jag ( ) det.
medger /-ger -gav -gett, ~ngt/ att SATS
De hittade flera fel.
De ( ) flera fel.
upptäckte /IIb. ~ngn/ngt, att SATS
Man kör förbi idrottsplatsen.
Det ligger ( ) idrottsplatsen.
bortom /[²b'år_t:åm: ] prep.
på andra sidan (om) (även bildligt)
Vad tycker du?
Vad ( ) du?
anser /[²'an:se:r ] ansåg ansett anse(!) verb. tycka; betrakta <A & att+SATS; A & B/x + PRED>
Snart börjar ett nytt läsår.
Vi står ( ) ett nytt läsår.
inför /['in:fö:r ] prep.
De har förändrat det radikalt.
De har ( ) det.
förvandlat /förvandlar [förv'an:dlar ]I. fullständigt (för)ändra <A/x & y till z>
Vad är det för oljud?
Vad är det ( )?
oväsen /[²'o:vä:sen ](ett)störande ljud, väsen
Hon ger sig inte.
Hon är ( ).
envis /[²'e:nvi:s ]adj. som inte ger sig, enveten, ihärdig
Det är bra. Vi accepterar det.
Vi ( ) det.
godkänner /IIa. acceptera, godta, auktorisera
motsats underkänna <A & B/x>
100 personer arbetar för dem.
De har ( ) 100 personer.
anställt /[²'an:stel:er]IIa. ge arbete åt
<A & B>
Jag är ledsen och missnöjd.
Jag är ( ).
besviken /adj. ledsen på grund av sviken förhoppning <& (på B/x; över x)>
Det är dock svårt.
Det är ( ) svårt.
emellertid /[em'el:er_ti:d] adv. dock
Det tjänade ingentig till.
Det var ( ).
förgäves /[förj'ä:ves] adv. utan resultat, till ingen nytta
Det är jämförbart med vårt system.
Det ( ) vårt system.
motsvarar /[²m'o:tsva:rar]I. även lös sms vara likvärdig el. jämförbar med
Hur är relationen mellan dem?
hur är ( ) mellan dem?
förhållandet /förhållande [förh'ål:ande]s4. omständighet
Var på varuhuset säljs resväskor?
På vilken ( ) säljs resväskor?
avdelning
Du får ha kvar boken.
Du får ( ) boken.
behålla /behåller [beh'ål:er] behöll behållit behåll! behålla verb. ha kvar, spara
De delar upp oss i grupper.
De ( ) oss i grupper.
indelar /[²'in:de:lar]I. dela in, gruppera
Han kom genast.
Han kom ( ).
omedelbart /omedelbar[²'o:me:delba:r]adj. direkt, ögonblicklig
Vi betalar 500 kr i månaden.
( ) är 500 kr i månaden.
Avgiften /avgift[²'a:vjif:t]s3. ersättning (för en rättighet), betalning, pris
Vad finns inuti den?
Vad har den för ( )?
innenhåll /(ett)
De vill inte att det blir större.
De vill ( ) det.
begränsa /I.
Jag åker hellre tåg än buss.
Jag ( ) tåg framför buss.
föredrar /-drar -drog -dragit
Han gifte sig aldrig.
Han ( ) ogift.
förblev /-blir -blev -blivit remain, stay