Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/367

Click to flip

367 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
born
född
where
var
from where
varifrån
sing
sjunga, sjunger, sjöng, sjungit, sjung!
idea (Ahnung)
aning, aningen, aningar
oven
ugn, ugnen, ugnar
to switch on, light, ignite
tända, tänder, tände
sound
ljud, ljudet, ljud, ljuden
light (opp: dark)
ljus, ljust, ljus
bicycle
cykel, cykeln, cycklar
bottle (flasche)
flaska, flaskan, flaskor
door
dörr, dörren, dörrar
board, picture
tavla, tavlan, tavlor
kitchen (Küche)
kök, köket, kök, köken
boy
pojke, pojken, pojkar
language (Sprache)
språk, språket, språk, språken
apple
äpple, äpplet, äpplen, äpplena
piano
piano, pianot, pianon
computer
dator, datorn, datorer
man
man, mannen, män
woman
kvinna, kvinnan, kvinnor
room
rum, rummet, rum, rummen
hand
hand, handen, händer
school
skola, skolan, skolor
listen
lyssna, lyssnar, lyssnade, lyssnat
to watch
titta, tittar, tittade, tittat
evening
kväll, kvällen, kvällar
sometimes
ibland
erst, first
först
then, später
sedan
speedy, immediately
snart
to begin
börja, börjar, började, börjat
over there
därborta
glass
glas, glaset, glas, glasen
car
bil, bilen, bilar
train
tåg, tåget, tåg, tågen
street
gata, gatan, gator
chair (stuhl)
stol, stolen, stolar
cup
kopp, koppen, koppar
bus
bus, bussen, bussar
house
hus, huset, hus, husen
land
land, landet, länder
And how are you?
Och du själv då?
number
nummer, numret, nummer, nummren
address
adress, adressen, adresser
water
vatten, vattnet, vatten
vatten
drink
dricka, dricker, drack, druckit, drick!
be called
heta, heter, hette, hetat
eat
äta, äter, åt, ätit
think, intend
tänka, tänker, tänkte, tänkt
go, ride, bus, boat
åka, åker, åkte, åkt ,åk!
live; stay; reside, dwell
bo, bor, bodde, bott
have
ha, har, hade, haft
to stand
stå, står, stod, stått
take
ta, tar, tog, tagit
give
ge, ger, gav, gett
do
göra, gör, gjorde, gjort
drive (e.g. a car)
köra, kör, körde, kört
table
bord, bordet, bord, borden
card
kort, kortet, kort, korten
bird (Vogel)
fågel, fågeln, fåglar
ice cream
glass, glassen, glassar
newspaper (Zeitung)
tidning, tidningen, tidningar
letter (Brief)
brev, brevet, brev, breven
bench (Bank)
bänk, bänken, bänkar
telefonbooth
telefonkiosk, -kiosken, -kiosker
stop, cease; end, finish (Schluss)
sluta, slutar, slutade, slutat
begin, start, commence
börja, börjar, började, börjat
to can, know (können)
kunna, kan, kunde, kunnat
to want to (wollen)
vilja, vill, ville, velat
expresses future, måste
ska eller skall
must
måste
should
borde
usually do, be in the habit of (brauchen)
brukar
to need (behuf)
behöver
to be allowed to
få, får, fick, fatt
night
natt, natten, nätter
run
springa, springer, sprang, sprungit
to walk
promenera, promenerar, promenerade, promenerat
so often
så ofta
by the way
förresten
70
sjuttio
17
sjutton
18
arton
to meet
träffa, träffar, träffade, träffat
to dream
drömma, drömmer, drömde, drömt, drömm!
to buy (kaufen)
köpa, köper, köpte, köpt, köp!
carry; wear
bära bär bar burit bär!
boat
båt, båten, båtar
when
när
What time is it?
Vad är klockan?
Hur mycket är klockan?
Hur dags?
Lieto
Lundo
How are you?
Hur är det?
Hur mår du?
Hur är läget?
Hur har du det?
Hur står det till?
name
namn, namnet, namn, namnen
Don't mention it.
Ingen orsak.
För all del.
Det var inget.
Det var så lite.
Excuse me!
Ursäkta.
a moment
ögonblick, -blicket, -blick
a look, glance
blick, blicken, blickar
Sorry, wrong number.
Ursäkta, då var det fel nummer! Då har jag kommit fel.
unfortunately
tyvärr
girlfriend
flickvän, -vänen, -vänner
boyfriend
pojkvän, -vänen, -vänner
Take care!
Sköt om dig!
perhaps, maybe
kanske
to forget; neglect
glömma, glömmer, glömde, glömt, glöm!
Okay! Let us say so!
Då säger vi det.
postcard
vykort, -kortet, -kort, -korten
this morning
i morse
last summer
i somras
long
länge, längre, längst
dictionary
ordbok, -boken, -böcker
already
redan
hear, listen
hör, höra, hörde, hört, hör!
(I beg your) pardon!, Sorry!
to forgive
förlåta, förlåter, förlät
förlåt!
understand
förstå, förstår, förstod, förstått, förstå!
money
pengar
to move
flytta, flyttar, flyttade, flyttat
flesh; meat
kött, köttet
every day
varje dag
exam, test
tenta, tentan, tentor
last week
förra veckan
to answer, reply
svara, svarar, svarade, svarat
to step, tread, walk, rise
stiga, stiger, steg, stigit
reach, advance, have time, manage
hinna, hinner, hann, hunnit
through
igenom
never
aldrig
before
förrän
always
alltid
living room
vardagsrum, -rummet, -rum
think, imagine
tycka, tycker, tyckte, tyckt, tyck!
happen, occur, take place
hända, händer, hände, hänt
before, until (binnen)
innan
put, place, lay, set (legen)
lägga, lägger, la(de), lagt, lägg!
apartment
lägenhet, lägenheten, lägenheter
square; market
torg, torget, torg, torgen
to see
se, ser, såg, sett
act, take action, do, buy, shop (Handeln)
handla, handlar, handlade, handlat
last year
i fjol
to travel
resa, reser, reste, rest, res!
weather
väder, vädret, väder
wash
tvätta, tvättar, tvättade, tvättat
to begin
börja, börjar, började, börjat
What time
hur dags
midnight
midnatt, -natten, -nätter
person with whom one lives, partner, common-law spouse
sambo, sambon, sambor
clothes
kläder
funny
rolig, roligt, roliga
neighborhood, locality
ort, orten, orter
suburb
förort, -orten, - orter
balcony
balkong balkongen balkonger
human being, person
människa el. mänska människan människor
forest, wood, woods; woodland
skog skogen skogar
park
park parken parker
hall
hall hallen hallar
cinema
bio bion
film
film filmen filmer
mate, buddy
kompis kompisen kompisar
match, game
match matchen matcher
wall
vägg väggen väggar
sister
syster systern systrar
brother
bror el. broder brodern bröder
placard, poster, bill
affisch affischen affischer
floor
golv golvet golv golven
roof; ceiling (dach)
tak taket tak taken
under
under
to the right of
till höger om
to the left of
till vänster om
year
år året år åren
day
dag dagen (vard. även dan) dagar (vard. även dar)
[slice, piece of] bread and butter, [open] sandwich
smör|gås -gåsen -gåsar
sun
sol solen solar
teacher
lärare lärar(e)n lärare lärarna
figure; numeral (ziffer)
siffra siffran siffror
question (Frage)
fråga frågan frågor
week
vecka veckan veckor
booklet, book (heft)
häfte häftet häften häftena
cucumber (gurke)
gurka gurkan gurkor
lesson, class (lektion)
lektion lektionen lektioner
drink coffee
fika, fikar, fikade, fikat, fika!
hair
hår, håret
on the floor
på golvet
on the wall
på väggen
at the wall
vid väggen
at the window
vid fönstret
in the window
i fönstret
at the ceiling
i taket
on the roof
på taket
in the middle of the room
mitt i rummet
in the middle of the floor
mitt på golvet
next to
bredvid
at
vid
between
mellan
over
över/ovanför
to the left of
till vänster om
behind (back of)
bakom
in front of
framför
straight ahead
rakt fram
call to mind
komma ihåg
clean up
städa, städar, städade, städat, städa!
beautiful, pretty (schön)
skön skönt sköna
piece of furniture
möbel möbeln möbler
shelf
hylla hyllan hyllor
a TV
en TV
sofa
soffa soffan soffor
vase
vas vasen vaser
armchair, easy chair
fåtölj fåtöljen fåtöljer
ashtray
askfat –fatet –fat –faten
chest of drawers
byrå byrån byråar
teddy
nalle nallen nallar
plant, growth
växt växten växter
cupboard
skåp skåpet skåp skåpen
picture, painting
tavla tavlan tavlor
blue
blå blått blå(a)
grey
grå grått grå(a)
new
ny nytt nya
red
röd rött röda
broad
bred brett breda
glad
glad glatt glada
good
god gott goda
(the door is) open
öppen öppet öppna
naked
naken naket nakna
little
liten litet små
hard
hård hårt hårda
blond
blond blont blonda
married
gift gift gifta
short (kurz)
kort kort korta
interesting
intressant intressant intressanta
black
svart svart svarta
old
gammal gammalt gamla
simple, easy
enkel enkelt enkla
ripe
mogen moget mogna
beautiful
vacker vackert vackra
good
bra bra bra
nice
kul kul kul
free
gratis gratis gratis
extra
extra extra extra
golden
gyllene gyllene gyllene
lila
lila lila lila
rosa
rosa rosa rosa
a look, glance, gaze
blick blicken blickar
moment
ögonblick –blicket –blick
[pair of] trousers, (pants US)
byxa byxan byxor
dear, expensive
dyr dyrt dyra
good, excellent (fein)
fin fint fina
strict (streng)
sträng strängt stränga
light (opp. heavy)
lätt lätt lätta
fairly (e.g. small)
ganska
difficult, hard (schwer)
svår svårt svåra
cold, cool (kalt)
kall kallt kalla
warm, hot
varm varmt varma
well, healthy (frisch)
frisk friskt friska
alert, spirited
pigg piggt pigga
homework (Lektion)
läxa läxan läxor
our
vår vårt våra (possessiv form av vi)
parcel (paket)
paket paketet paket paketen
available, free
ledig ledigt lediga
problem
problem problemet problem problemen
ear
öra örat öron öronen
dictionary (lexicon)
lexikon lexikonet lexikon (el. lexika) lexikonen
horrible, ghastly, terrible
hemsk hemskt hemska
hotel
hotell hotellet hotell hotellen
umbrella
paraply paraplyet paraplyer
cigarette
cigarett el. cigarrett cigaretten cigaretter
to love
älska, älskar, älskade, älskat älska!
milk
mjölk mjölken
pair
par paret par paren
album
album albumet album albumen
rose
ros rosen rosor
high, elevated, tall, lofty, high, heavy, great, loud, high (hoch)
hög högt höga; komp.: högre högst
vegetable (Grünzeug)
grön|sak -saken -saker
fruit
frukt frukten frukter
banana
banan bananen bananer
juicy, succulent; racy, coarse (saftig)
saftig saftigt saftiga
hungry; starving
hungrig, hungrigt, hungriga
make, repair
laga, lagar, lagade, lagat, laga!
tomato
tomat tomaten tomater
bridge
bro bron broar
row, series, line
rad raden rader
a work (Werk)
verk verket verk verken
felt; blanket (Filz)
filt filten filtar
pleasant, agreeable, delightful (behaglich)
behaglig behagligt behagliga
picture, image (Bild)
bild bilden bilder
cactus
kaktus kaktusen kaktusar
binoculars
kikare kikar(e)n kikare kikarna
neighbor
granne grannen grannar
like; approve
gilla gillar gillade gillat gilla(!)
hot; heated, fervent, excited
het hett heta
comfortable; handy, convenient
bekväm bekvämt bekväma
who, which
vilken vilket vilka
color (Farbe)
färg färgen färger
dark
mörk mörkt mörka
corner
hörn hörnet hörn hörnen
loan
lån lånet lån lånen
find, come across, light on
hitta hittar hittade hittat hitta(!)
close, near
nära närmare (el. närmre) närmast (el. närmst)
past (vorbei)
förbi
newspaperstand
Pressbyrån
cash machine
bank(aut)o-mat, -maten, -mater
outside
utanför
pedestrian street
gå|gata -gatan -gator
seek, look for
söka söker sökte sökt sök! söka
hug
krama kramar kramade kramat krama(!)
believe (trauen)
tro tror trodde trott tro(!)
several
flera
lots, mass
massa massan massor
sausage
korv korven korvar
minced meat (Faschiertes)
färs färsen färser
ham (Schinken)
skinka skinkan skinkor
beef
biff biffen biffar
cutlet, chop
kotlett kotletten kotletter
chicken
kyckling kycklingen kycklingar
herring
sill sillen sillar
shrimp
räka, räkan, räkor
cheese
ost osten ostar
egg
ägg ägget ägg äggen
butter
smör smöret
milk
mjölk mjölken
cream
grädde grädden
yoghurt
yoghurt yoghurten
marmalade
marmelad marmeladen marmelader
ketchup
ketchup ketchupen
mustard
senap senapen
sauce
sås såsen såser
bread
bröd brödet bröd bröden
roll, bun
fralla, frallan, frallor
cake, biscuit
kaka kakan kakor
bun, cake, roll (pulla)
bulle bullen bullar
cake(Torte)
tårta tårtan tårtor
muesli
mysli el. müsli myslin
rice
ris riset
pasta
pasta pastan pastor
tea
te teet teer
chocolate
choklad chokladen
soft drink, soda
läsk läsken
beer
öl ölet
juice
juice el. jos, juicen, juicer
juice; [fruit-]syrup; sap (Saft)
saft, saften, safter
wine
vin, vinet, viner
bulb, onion
lök löken lökar
leek
purjo|lök el. purjo -löken
potato
potatis potatisen potatisar
carrot (Mohrrübe)
morot moroten morötter
cabbage
kål kålen
lettuce, salad
sallad el. sallat salladen sallader
cherry
körsbär körsbäret körsbär körsbären
plum
plommon plommonet plommon plommonen
strawberry
jord|gubbe -gubben -gubbar
earth
jord jorden
soil; land, earth
jord jorden jordar
old man, fellow
gubbe gubben gubbar
pear
päron päronet päron päronen
raspberry
hallon hallonet hallon hallonen
orange (fruit)
apelsin apelsinen apelsiner
What?
Vadå?
What did you say?
Vad sa du? Va?
proper, right (richtig)
riktig riktigt riktiga
die
dö, dör, dog, dött
weak (schwach)
svag svagt svaga
fur
päls pälsen pälsar
louse
lus lusen löss lössen
island
ö ön öar
stream, small river
å ån åar
life
liv, livet
customer (Kunde)
kund, kunden, kunder
to fetch, pick up, collect
hämta, hämtar, hämtade, hämtat
Back soon!
Strax tillbaka!
Dog (Hund)
hund, hunden, hundar