Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/123

Click to flip

123 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Would you like to play table football?
Vill du spela en runda table football?
in the long term
på lång sikt
there's no place like home
borta bra men hemma bäst
haven't you gone yet?
har du inte gått än?
she is older than me
hon är äldre än jag/mig
for more than thirty years
i mer än tretti år
we believed it would go well
vi trodde att det skulle gå bra
I don't like porridge
jag gillar inte gröt
sometimes we go to Stockholm
vi åker till Stockholm ibland
among the first five
bland de fem bästa
why did she get so angry with you?
varför blev hon arg på dig?
I need a hundred kronor
jag behöver hundra kronor
I cannot find him anywhere
jag hittar honom ingenstans
how much is the fish?
vad kostar fisken?
what time is it?
vad är klockan?
I don't understand what you are saying
jag förstår inte vad du säger
I know her
jag känner henne
watch a film
se på film
look forward to
se fram emot
on the other side
på motsatta sidan
or
mitt emot
I wonder if you can help me?
jag undrar om du kan hjälpa mig?
I shall go even if it is raining
jag åker även om det regnar
keep awake
hålla sig vaken
the film was bad but we still enjoyed ourselves
filmen var dålig men vi hade roligt ändå
I don't know when she is coming
jag vet inte när hon kommer
we found out that the train had just gone
vi fick veta att tåget just hade gått
Where is the book? It is here
Var är boken? Den är här
I have not read that book
den boken har jag inte läst
we looked exactly alike
vi såg exakt likadana ut
he is called Lillen
han kallas (för) Lillen
call a meeting
kalla till sammanträde
take sth. seriously
ta något på allvar
nowadays
nu för tiden
in a month
i en månads tid
have time for sth.
ha tid till något
a quiet street
en lugn gata
she took my apple!
hon tog mitt äpple!
take responsibility for sth.
ta ansvar för något
take the bus to work
ta bussen till jobbet
the trip takes 20 minutes
resan tar 20 minuter
should we go and make some coffee?
ska vi ta och koka kaffe?
if I were you
om jag vore som du
he's visiting his sister
han är på besök hos sin syster
pass me the butter, please!
vill du skicka mig smöret!
he has brown eyes
hon har bruna ögon
is this your book?
är det här din bok?
hurry up, otherwise (else) we'll miss the train
skynda dig, annars missar vi tåget!
have you ever seen a wolf?
har du någonsin sett en varg?
I miss her constantly
jag saknar henne hela tiden
I saw her yesterday
jag träffade henne i går
she took the book with her
hon tog med sig boken
she wrote her name
hon skrev sitt namn
she went her way
hon gick sin väg
we went in her car instead of mine
vi åkte i hennes bil i stället för i min
Did you get my text message?
fick du mitt sms?
how is it going?
hur går det för dig?
hand over one's bag
lämna ifrån sig väskan
submit an application
lämna in en ansökan
maybe it doesn't matter
det spelar kanske ingen roll
there were no good plays on, so we went to the cinema instead
det fanns ingen bra teater så vi gick på bio istället
maybe so
kanske det
a friend of mine
en vän till mig
come back in a week
kom igen om en vecka
all over the world
över hela världen
from start to finish
från början till slut-
we meet at least once a year
vi träffas åtminstone en gång om året
hey are continuing their efforts to resolve the dispute
de fortsätter att försöka lösa tvisten
put the plate on the table
ställa tallriken på bordet
live by the sea
bo vid havet
employed at Volvo
anställd vid Volvo
twice hourly
två gånger i timmen
I have waited several days for an answer
jag har väntat i flera dagar på svar
turn off a tap
stänga av en kran
take off one's shoes
ta av sig skorna
go to the mountains
åka till fjällen
read the newspaper
läsa tidningen
I wonder why she laughed
jag undrar varför hon skrattade
at first we thought she was joking
först trodde vi att hon skojade
have you settled the bill?
har du betalt räkningen?
I've no more money left
jag har inga pengar kvar
would you drive me to the station?
vill du köra mig till stationen?
as quickly as possible
så fort som möjligt
this is what you can do
så här kan du göra
he speaks some (a little) Swedish
han talar något svenska
one of the boys
någon av pojkarna
it cost a few kronor
det kostade några kronor
every day
varje dag
something that is a bit disturbing...
något som är lite störande...
the boy who walked past is my brother
pojken som gick förbi är min bror
the dress, which was yellow, cost 150 kronor
klänningen, som var gul, kostade 150 kronor
closed doors
stängda dörrar
the aircraft is taking off
flygplanet lättar
the train stops at Hallsberg
tåget stannar i Hallsberg
what are you doing?
vad gör du?
is this your hat?
är detta Er hatt?
we didn't see you
vi såg er inte
cooperate with sby
samarbeta med någon
I don't want to come
jag har inte lust att komma
I think (that) you're very pretty
jag tycker (att) du är söt
fall ill
bli sjuk
become a doctor
bli lärare
clear the table
duka av bordet
letting of flats
uthyrning av lägenheter
the train to Stockholm
tåget mot Stockholm
it was only a joke
det var bara på skoj
be abroad
befinna sig i utlandet
at the last moment
i sista stund
a pleasant person
en trevlig människa
the thunderstorm went on all night
åskvädret fortsatte hela natten
what time?
hur dags?
it's time to go home
det är dags att gå hem
I talked with (spoke to) her yesterday
jag pratade med henne igår
are you satisfied (happy) with the result?
är du nöjd med resultatet?
you mean you can't come?
menar du att du inte kan komma?
no to nuclear power
nej till kärnkraft!
"Would you like coffee?" "Yes, please."
Vill du ha kaffe? --Ja tack!
a glass of water
ett glas vatten
be ill in bed
ligga sjuk
jag saknar honom hela tiden
I miss him constantly
pure water
rent vatten
prepare food
göra mat
look at
se (el. titta) på
die of starvation
dö av svält