Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
guest, visitor, stranger
mgeni-singular
wageni-plural
M/WA
sick person
mgonjwa-singular
wagonjwa-plural
M/WA
Christian(person)
Mkristo-singular
Wakristo-plural
M/WA
farmer
mkulima-singular
wakulima-plural
cool lima beans
receptionist
mpokeaji-singular
wapokeaji-plural
M/WA
tourist
mtalii
watalii
tall people
child
mtoto
watoto
M/WA
teacher
mwalimu
walimu
M/WA
student
mwanafunzi
wanafunzi
mwana
woman
mwanamke
wanawake
mwana
man
mwanamume
wanawake
mwana
Muslim
Mwislamu
Waislamu
sounds like english
nurse
mwuguzi
wauguzi
goose a moose
old person
mzee
wazee
M/WA
European/white person
Mzungu
Wazungu
M/WA
insect
mdudu
wadudu
poop
son or daughter
mwana
wana
M/WA
parent
mzazi
wazazi
M/WA
singer
mwimbaji
wawimbaji
M/WA
owner
mwenye
wawenye
winner
writer
mwandishi
wandishi
dish washer
husband
mume
wamume
man
customer
mteja
wateja
M/WA
loser
mshinde
washinde
The Shins
cook
mpishi
wapishi
she is peeing
traveller
msafiri
wasafiri
on safari
animal
mnyama
wanyama
llama
guard, watchmen
mlinzi
walinzi
M/WA
buyer
mnunuzi
wanunuzi
M/WA
American
Mmarekani
Wamarekani
M/WA
drunkard
mlevi
walevi
New Orleans
builder
mjenzi
wajenzi
M/WA
wife
mke
wake
woman
cheerful person
mkunjufu
wakunjufu
M/WA