Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
bl.a.
bland annat, bland andra
onder andera
ca,c:a
cirka
circa, ongeveer
dvs., d.v.s.
det vill säga
dat wil zeggen
e.Kr.
efter Kristus
na Christus
em., e.m.
eftermiddag
namiddag
etc.
etcetera
etcetera
exkl.
exklusive
exclusief
f.d.
före detta
voormalig
f.Kr.
före Kristus
voor Christus
forts.
fortsättning
voortzetting, vervolg
fr.o.m
från och med
vanaf
inkl.
inklusive
inclusief
i st.f.
i stället för
in plaats van
jfr
jämför
vergelijken
m.fl.
med flera
met meerdere
m.m.
med mera
met meer
n.b.
nedre botten
beneden
ngn
någon
iemand
ngt
något
iets
nr
nummer
nummer
obs., obs!
observera
observeren, opmerken
O.s.a.,O.S.A.
om svar anhålles
tot het antwoord komt
osv.,o.s.v.
och så vidare
enzovoort
p.g.a.
på grund av
op grond van
s.k.
så kallad, så kallat, så kallade
zogenaamde
S:t
Sankt
Sint
S:ta
Sankta
Sint
stud.
studerande
student
t.o.m.
till och med
tot en met
v.
vecka
week
v.g.v.
var god vänta
even wachten aub