Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
hoofd
huvud, huvudet, huvud/huvuden, huvuden
head
oor
öra, örat, öron, öronen
ear
mond
mun, munnen, munnar, munnarna
mouth
nek
nacke, nacken, nackar, nackarna
neck
rug
rygg, ryggen, ryggar, ryggarna
back
maag
mage, magen, magar, magarna
stomach
elleboog
armbåge, armbågen, armbågar, armbågarna
elbow
dij
lår, låret, lår, låren
thigh
voet
fot, foten, fötter, fötterna
foot
ogen
öga, ögat, ögon, ögonen
eyes
nuis
näsa, näsan, näsor, näsorna
nose
kin
haka, hakan, hakor, hakorna
chin
hals
hals, halsen, halsar, halsarna
throat
borst
bröst, bröstet, bröst, brösten
breast
arm
arm, armen, armar, armarna
arm
hand
hand, handen, händer, händerna
hand
been/bot
ben, benet, ben, benen
leg/bone
knie
knä, knät/knäet, knän, knäna
knee
teen
tå, tån, tår, tårna
thoo