Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/135

Click to flip

135 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
arm
fattig, fattigt, fattiga / fattigare / fattigast, fattigaste
poor
bang
rädd, rätt, rädda / räddare / räddast, räddaste
scared
beige
beige, beige, beige / - / -
beige
bezet
upptagen, upptaget, upptagna / upptagnare / upptagnast, upptagnaste
taken
blauw
blå, blått, blåa / blåare / blåast, blåaste
blue
blond
blond, blont, blonda / blondare / blondast, blondaste
blond
bloot
bar, bart, bara / barare / barast, baraste
naked
breed
bred, brett, breda / bredare / bredast, bredaste
wide
bruin
brun, brunt, bruna / brunare / brunast, brunaste
brown
comfortabel
bekväm, bekvämt, bekväma / bekvämare / bekvämast, bekvämaste
comfortable
dicht
stängd, stängt , stängda / - / -
closed
dik
tjock, tjockt, tjocka / tjockare / tjockast, tjockaste
thick
donker
mörk, mörkt, mörka / mörkare / mörkast, mörkaste
darker
dood
död, dött, döda / dödare / dödast, dödaste
dead
droog
torr, torrt, torra / torrare / torrast, torraste
dry
dun
smal, smalt, smala / smalare / smalast, smalaste
thin
dun
tunn, tunt, tunna / tunnare / tunnast, tunnaste
thin
duur
dyr, dyrt, dyra / dyrare / dyrast, dyraste
expensive
een pré
meriterande, meriterande, meriterande
advantage
fijn
fin, fint, fina / finare / finast, finaste
fine
gebloemd
blommig, blommigt, blommiga / - / -
-
geel
gul, gult, gula / gulare / gulast, gulaste
yellow
gefiguurd
mönstrad, mönstrat, mönstrada / - / -
figured
geldig
giltig, giltigt, giltiga / giltigare / giltigast, giltigaste
valid
geopend
öppnad, öppnat, öppnada / - / -
opened
geruit
rutig, rutigt, rutiga / - / -
-
geschoren
rakad, rakat, rakada / - / -
shaved
gestippeld
prickig, prickigt, prickiga / - / -
-
gestreept
randig, randigt, randiga / - / -
-
gewenst
önskad, önskat, önskade
prefered
gezond
frisk, friskt, friska / friskare / friskast, friskasta
healthy
goed
bra, bra, bra / bättre / bäst, bästa
good
goedkoop
billig, billigt, billiga / billiga / billigast, billigaste
cheap
grappig
rolig, roligt, roliga / roligare / roligast, roligaste
funny
grijs
grå, grått, gråa / gråare / gråast, gråaste
grey
groen
grön, grönt, gröna / grönare / grönast, grönaste
green
groot
stor, stort, stora / större / störst, största
big
hard
hård, hårt, hårda / hårdare / hårdast, hårdaste
hard
heel
hel, helt, hela / helare / helast, helaste
complete
heet
het, hett, heta / hetare / hetast, hetaste
hot
hongerig
hungrig, hungrigt, hungriga / hungrigare / hungrigast, hungrigaste
hungry
hoog
hög, högt, höga / högre / högst, högsta
high
hopeloos
förtvivlad, förtvivlat, förtvivlade / - / -
hopeless
huidige
nuvarande, nuvarande, nuvarande
currently
jong
ung, ungt, unga / yngre / yngst, yngsta
young
kapot
trasig, trasigt, trasiga / trasigare /trasigast, trasigaste
broken
klein
liten, litet, lilla;små / mindre / minst, minsta
small
koel / fris
sval, svalt, svala / svalare / svalast, svalaste
fresh
koel /kil
kylig, kyligt, kyliga / kyligare / kyligast, kyligaste
chill
kort
kort, kort, korta / kortare / kortast, kortaste
short
koud / koel
kall, kallt, kalla / kallare / kallast, kallaste
cold
kreukelig
skrynklig, skrynkligt, skrynkliga / skrynkligare / skrynkligast, skrynkligaste
-
krom
krokig, krokigt, krokiga / krokigare / krokigast, krokigaste
curved
lang
lång, långt, långa / längre / längst, längsta
long
langzaam
långsam, långsamt, långsamma / långsammare / långsammast, långsammaste
slow
lastig, moeilijk
jobbig, jobbigt, jobbiga / jobbigare / jobbigast, jobbigaste
difficult
lauw
ljum, ljumt, ljumma / ljummare / ljummast, ljummaste
lukewarm
leeg
tom, tomt, tomma / tommare / tommast, tommaste
empty
lekker
god, gott, goda / godare / godast, godaste
nice
lelijk
ful, fult, fula / fulare / fulast, fulaste
ugly
leuk
rolig, roligt, roliga / roligare / roligast, roligaste
funny
Licht (kleur)
ljus, ljust, ljusa / ljusare / ljusast, ljusaste
Light
licht (niet zwaar)
lätt, lätt, lätta / lättare / lättast, lättaste
light (not heavy)
lijkend op
lik, likt, lika / likare / likast, likaste
alike
laag
låg, lågt, låga / lägre / lägst, lägsta
low
laat
sen, sent, sena / senare / senast, senaste
late
modern
modern, modernt, moderna / modernare / modernast, modernaste
modern
moe
trött, trött, trötta / tröttare / tröttast, tröttaste
tyred
moeilijk
svår, svårt, svåra / svårare / svårast, svåraste
difficult
mogelijk
möjlig, möjligt, möjliga / - / -
possible
mooi
vacker, vackert, vackra / vackrare / vackrast, vackraste
beautiful
nat
våt, vått, våta / våtare / våtast, våtaste
wet
nauwkeurig
noggrann, noggrant, noggranna / noggrannare / noggrannast , noggrannaste
precise
nieuw
ny, nytt, nya / nyare / nyast, nyaste
new
onbezet, vrij
ledig, ledigt, lediga / ledigare / ledigast, ledigaste
free (not taken)
oncomfortabel / ongemakkelijk
obekväm, obekvämt, obekväma / obekvämare / obekvämast, obekvämaste
uncomfortable
ongeopend
oöppnad, oöppnat, oöppnada / - / -
unopened
ongerust
orolig, oroligt, oroliga / oroligare / oroligast, oroligaste
anxious
ongeschoren
orakad, orakat, orakada / - / -
unshaved
onmiddelijk / direct
omedelbar, omedelbart, omedelbara
immediately
onopgemaakt
obäddad, obäddat, obäddada / - / -
un -
open
öppen, öppet, öppna / öppnare / öppnast, öppnaste
open
opgemaakt
bäddad, bäddat, bäddada / - / -
-
oranje
orange, orange, orange / orangerare / orangerast, orangeraste
orange
oud
gammal, gammalt, gamla / äldre / äldst, äldsta
old
ouderwets
omodern, omodernt, omoderna / omodernare / omodernast, omodernaste
old fashion
ovaal
oval, ovalt, ovala / ovalare / ovalast, ovalaste
oval
passend
passande, passande, passande
appropriate
paars
lila, lila, lila / - / -
purple
recht
rak, rakt, raka / rakare / rakast, rakaste
straight
rechthoekig
rektangulär, rektangulärt, rektangulära / - / -
rectanglular
rijk
rik, rikt, rika / rikare / rikast, rikaste
rich
rond
rund, runt, runda / rundare / rundast, rundaste
round
rood
röd, rött, röda / rödare / rödast, rödaste
red
roze
rosa, rosa, rosa / - / -
pink
rustig / kalm
lugn, lugnt, lugna / lugnare / lugnast, lugnaste
quiet
scheef
sned, snett, sneda / snedare / snedast, snedaste
slanted / oblique
schoon
ren, rent, rena / renare / renast, renaste
clean
slecht
dålig, dåligt, dåliga / sämre / sämst, sämsta
bad
smal
smal, smalt, smala / smalare / smalast, smalaste
narrow
snel
snabb, snabbt, snabba / snabbare / snabbast, snabbaste
quick
sterk
stark, starkt, starka / starkare / starkst, starksta
strong
saai / vervelend
tråkig, tråkigt, tråkiga / tråkigare /tråkigast, tråkigaste
boring
toegestaan
tillåten, tillåtet, tillåtna / mer tillåten, mer tillåtet / mest tillåten, mest tillåtet
allowed
trots
stolt, stolt, stolta / stoltare / stoltast , stoltaste
proud
uitgerust
pigg, piggt, pigga / piggare / piggast, piggaste
awake
wanhopig
förtvivlad, förtvivlat, förtvivlade / - / -
desperate
warm
varm, varmt, varma / varmare / varmast, varmaste
hot
veel (niet telbaar)
mycket, mycket, mycket
much (not countable)
veel (telbaar)
många, många, många
many (countable)
vegetarisch
vegetarisk, vegetariskt, vegetariska
vegetarian
verboden
förbjuden, förbjudet, förbjudna / förbjudnare / förbjudnast, förbjudnaste
forbidden
verdrietig
ledsen, ledset, ledsna / ledsnare / ledsnast, ledsnaste
sad
verscheidene
flera, flera, flera / - / -
several
verschillende
olik, olikt, olika / olikare / olikast, olikaste
different
vertwijfeld
förtvivlad, förtvivlat, förtvivlade / - / -
become desperate
verzadigt / vol
mätt, mätt, mätta / mättare / mättast, mättaste
full
vierkant
kvadratisk, kvadratiskt, kvadratiska / - / -
square
vies / vuil
smutsig, smutsigt, smutsiga / smutsigare / smutsigast, smutsigaste
dirty
violet
violett, violett, violetta / violettare / violettast, violettaste
violet
wit
vit, vitt, vita / vitare / vitast, vitaste
white
vlak / glad
slät, slät, släta / slätare / slätast, slätaste
flat
vol
full, fullt, fulla / fullare / fullast, fullaste
full
voorafgaand
föregående, föregående, föregående
preceding
vorige
föregående, föregående, föregående
preceding
vriendelijk
vänlig, vänligt, vänliga / vänligare / vänligast, vänligaste
kindly
vroeg
forn, fornt, forna / fornare / fornast, fornaste
early
vrolijk
glad, glatt, glada / gladare / gladast, gladaste
happy
zacht
mjuk, mjukt, mjuka / mjukare / mjukast, mjukaste
soft
zeker
viss, visst, vissa / vissare / vissast, vissaste
sure
ziek
sjuk, sjukt, sjuka / sjukare / sjukast, sjukaste
sick / ill
zuinig
snål, snålt, snåla / snålare / snålast, snålaste
economical
zwak, slap
svag, svagt, svaga / svagare / svagast, svagaste
weak
zwart
svart, svart, svarta / svartare / svartast, svartaste
black
zwaar
tung, tungt, tunga / tungare / tungast, tungasta
heavy