Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bo1 = dial
地区
di4 qu1 = area, region
hao4 = number
fen1 = minute
分钟
fen1 zhong1 = minute
ka3 = card
邮局
you2 ju2 = post office
商店
shang1 dian4 = shop, store
mai4 = sell
yuan2 = garden
宾馆
bin1 guan3 = hotel
wei4 = hello
zhao3 = look for
房间
fang2 jian1 = room
告诉
gao4 su = tell, let know
贵姓
gui4 xing4 = your surname, please
不客气
bu2 ke4 qi = you're welcome
护照
hu4 zhao4 = passport
经理
jing1 li3 = manager
主任
zhu3 ren4 = office director
校长
xiao4 zhang3 = school principal
翻译
fan1 yi4 = translator
rang4 = allow
re4 = hot
仍旧
reng2 jiu4 = still
虽然
sui1 ran2 = although
热闹
re4 nao = bustling
人口
ren2 kou3 = population
打扰
da3 rao3 = disturb
污染
wu1 ran3 = pollution
日本
ri4 ben3 = Japan
服务员
fu2 wu4 yuan2 = server
师傅
shi1 fu = waiter, driver, chef
厨师
chu2 shi1 = chef
营业员
ying2 ye4 yuan2 = service employee
售货员
shou4 huo4 yuan2 = store salesperson
理发师
li3 fa4 shi1 = barber
门卫
men2 wei4 = doorman
看门的
kan1 men2 de = doorman
司机
si1 ji1 = driver
售票员
shou4 piao4 yuan2 = conductor/ticket clerk
院长
yuan4 zhang3 = dean
教授
jiao4 shou4 = professor
家长
jia1 zhang3 = parents
科学家
ke1 xue2 jia1 = scientist
小学生
xiao3 xue2 sheng = elementary school student
公用电话
gong1 yong4 dian4 hua4 = public telephone