Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/87

Click to flip

87 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
binda
IV-1.
binder band bundit
bund/en, -et, -na
brinna
IV-1.
brinner brann brunnit
brunn/en, -et, -a
brista
IV-1.
brister brast brustit
brust/en, -et, -na
dricka
IV-1.
drikcer drack druckit
druck/en, -et, -na
finna
IV-1.
finner fann funnit
funn/en, -et, -a
finnas
IV-1.
finns fanns funnits
-
försvinna
IV-1.
försvinner försvann försvunnit
försvunn/en, -et, -a
hinna
IV-1.
hinner hann hunnit
hunn/en, -et, -a
rinna
IV-1.
rinner rann runnit
runn/en, -et, -a
sitta
IV-1.
sitter satt suttit
sutt/en, -et, -na
slippa
IV-1.
slipper slapp sluppit
-
nicht brauchen
spinna
IV-1.
spinner spann spunnit
spunn/en,-et, -a
spinnen 紡ぐ
spricka
IV-1.
spricker sprack spruckit
spruck/en, -et, -na
zerspringen 裂ける
springa
IV-1.
springer sprang sprungit
sprung/en, -et, -na
sticka
IV-1.
sticker stack stuckit
stuck/en, -et, -na
stehen, abhauen
stinka
IV-4.
stinker stank -
vinna
IV-4.
vinner vann vunnit
vunn/en, -et, -a
bita
IV-1.
biter bet bitit
bit/en, -et, -na
bli
IV-1.
blir blev blivit
bliv/en, -et, -na
driva
IV-1.
driver drev drivit
driv/en, -et, -na
glida
IV-a.
glider gled glidit
glid/en, -et, -na
gnida
IV-1.
gnider gned gnidit
gnid/en, -et, -na
reiben /rub, scrape
gripa
IV-1.
griper grep gripit
glip/en, -et, -na
kliva
IV-1.
kliver klev klivit
kliv/en, -et, -na
steigen
knipa
IV-1.
kniper knep knipit
knip/en, -et, -na
lida
IV-1.
lider led lidit
lid/en, -et, -na
leiden
pipa
IV-1.
piper pep pipit
-
piepen /whistle
rida
IV-1.
rider red ridit
rid/en, -et, -na
riva
IV-1.
river rev rivit
riv/en, -et, -na
reiben /scrach
skina
IV-1.
skiner sken skinit
-
skrika
IV-1.
skriker skrek skrikit
-
skriva
IV-1.
skriver skrev skrivit
skriv/en, -et, -na
slita
IV-1.
sliter slet slitit
slit/en, -et, -na
reißen
smita
IV-1.
smiter smet smitit
smit/en, -et, -na
sich davonmachen /run away, leave
stiga
IV-1.
stiger steg stigit
stig/en, -et, -na
svida
IV-1.
svider sved svidit
-
schmerzen
tiga
IV-1.
tiger teg tigit
-
schweigen
vrida
IV-1.
vrider vred vridit
vrid/en, -et, -na
drehen
bjuda
IV-3.
bjuder bjöd bjudit
bjud/en, -et, -na
hugga
IV-3.
hugger högg huggit
hugg/en, -et, -na
hauen /cut, slash
ljuga
IV-3.
ljuger ljög ljugit
ljug/en, -et, -na
njuta
IV-3.
njuter njöt njutit
njut/en, -et, -na
sjuda
IV-3.
sjuder sjöd sjudit
sjud/en, -et, -na
sieden /småkoka
sjunka
IV-3.
sjunker sjönk sjunkit
sjunk/en, -et, -na
sjunga
IV-3.
sjunger sjöng sjungit
sjung/en, -et, -na
suga
IV-3.
suger sög sugit
sug/en, -et, -na
saugen /suck
supa
IV-3.
super söp supit
sup/en, -et, -na
saufen /dricka mycket sprit
tjuta
IV-3.
tjuter tjöt tjutit
-
heulen /shriek, yell
bryta
IV-6.
bryter bröt brutit
brut/en, -et, -na
flyga
IV-6.
flyger flög flugit
flug/en, -et, -na
flyta
IV-6.
flyter flöt flutit
flyt/en, -et, -na
fließen
frysa
IV-6.
flyser frös frusit
frus/en, -et, -na
knyta
IV-6.
knyter knöt knutit
knut/en, -et, -na
krypa
IV-6.
kryper kröp krupit
krup/en, -et, -na
ryta
IV-6.
ryter röt rutit
-
brüllen /roar, bellow
skryta
IV-6.
skryter skröt skrutit
-
prahlen /boast, brag
smyga
IV-6.
smyger smög smugit
smug/en, -et, -na
schleichen /gå tyst och försiktigt
snyta
IV-6.
snyter snöt snutit
snut/en, -et, -na
schneuzen /blåsa snor ur näsan
stryka
IV-6.
stryker strök strukit
struk/en, -et, -na
streichen
dra(ga)
IV-2.
drar drog dragit
drag/en, -et, -na
fara
IV-2.
far for farit
far/en, -et, -na
fahren
ta
IV-2.
tar tog tagit
tag/en, -et, -na
slå
IV-2.
slår slog slagit
slag/en, -et, -na
gråta
IV-2.
gråter grät gråtit
gråt/en, -et, -na
låta
IV-2.
låter lät låtit
låt/en, -et, -na
äta
IV-2.
äter åt ätit
ät/en, -et, -na
falla
IV-2.
faller föll fallit
fall/en, -et, -na
hålla
IV-2.
håller höll hållit
håll/en, -et, -na
giva(ge)
v.
giver(ger) gav givit(gett)
giv/en, -et,-na
komma
v.
kommer kom kommit
kommen, kommet, komna
sova
v.
sover sov sovit
-
vara
v.
är var varit
-
be
v.
ber bad bett
be/dd, -tt, -dda
v.
dör dog dött
v.
får fick fått
-
v.
går gick gått
gång/en, -et, -na
le
v.
ler log lett
-
se
v.
ser såg sett
se/dd, -tt, dda
stå
v.
står stod stått
stå/dd, -tt, -dda
ha(va)
v.
har hade faft
havd, havt, havda
heta
v.
heter hette hetat
-
kunna
v.
kan kunde kunnat
-
leva
v.
lever levde levt/levat
lev/d, -t, -da
ligga
v.
ligger låg legat
lega/d, -t, -de
skola
v.
ska skulle skolat
-
vilja
v.
vill ville velat
-
veta
v.
vet visste vetat
-