Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a' ruith, ruith
running, run
a' leum, leum
jumping, jump
a' snàmh, snàmh
swimming, swim
a' bogsadh, bogsadh
boxing, box
a' plum, plum
diving, dive
a' marcadh, marcaich
riding, ride
ag iomradh, iomair
rowing, row
a' cluich, cluich
playing, play
a' gleacadh, gleac
wrestling, wrestle
a' sabaid, sabaidich
fighting, fight
a' tilgeil, tilg
throwing, throw
a' bualadh, buail
hitting, hit
a' togail, tog
lifting, lift
a' seòladh, seòl
sailing, sail
a' leum le chabar
pole vaulting
lùthaireachd
gymnastics
leumadair
jumper (one who jumps)
snàmhaiche
swimmer
bogsair
boxer
marcaiche
rider
lùth-chleasaiche
gymnast
làimh-bhasb
fencing
co-fharpais
competition
spòrs
sport
bonn òir
gold medal
bonn airgid
silver medal
bonn umha
bronze medal
ciad, a' chiad
first, the first
dàrna, an dàrna
second, the second
treas, an treas
third, the third
dèanadas as fheàrr pearsanta
personal best
a' buannachadh, buannaich
winning, win
àrd
high
luath
fast
fada
long
treun
strong
geama, geamanan
game, games
am biùgan Oiliompaigeach
the Olympic torch