Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Titanic är ett berömt (skepp).
ett fartyg, en båt
(Färden) till månen var spännande.
resan
(Anledningen) till olyckan var ett tekniskt fel.
orsaken
På stora båtar arbetar( personal).
en besättning
Alla människor gör (misstag) ibland.
fel
I sanden såg vi (märken av fötter).
fotspår
På flygplatsen finns personal, som (stuvar in) väskor i flygplanen.
lastar
Jag kan bli irriterad, när apparater (krånglar).
inte fungerar
En synonym till fru eller maka är
___________________.
hustru
I en gammal reklamslogan för plåster stod det:"En olycka (händer) så lätt."
inträffar
Afrika är en (kontinent).
världsdel
Christofer Columbus var ledare för flera (forskningsresor)
expeditioner
Afrika är (en kontinent).
en världsdel
Christofer Columbus var ledare för flera (forskningsresor).
expeditioner
("Gå efter mig"), sa läraren till de små barnen.
"Följ mig!"
En __________person är en person som har lärt sig mycket.
lärd
Man brukar säga att Columbus (upptäckte) Amerika.
hittade
(upptäcker=hittar något som man inte har sett förut)
Snickaren mätte (sträckan) mellan fönstret och dörren.
avståndet
Han (gav sig iväg) utan att tala om vart han skulle.
gick, åkte
(Orkar du) lyfta ett piano?
Har du kraft att
Ställ bordet där marken är (platt)!
plan
Australiens (urbefolkning) kallas aborginer.
första innevånare
Nuförtiden är människor (övertygade om) att jorden är rund.
säkra på
3 är en ___________.
siffra
Ställ inte glaset nära kanten!
Det kan (trilla) ner.
falla, ramla
Columbus (nådde) aldrig Indien.
C.kom aldrig fram till Indien.
Många människor har (fruktansvärda)minnen från ett krig.
hemska, förfärliga
Naturen har (inspirerat) många konstnärer.
påverkat,influerat
Sverige har (sammanlagt) ca 9 miljoner innevånare.
totalt
Plastikoperationer är vanliga nuförtiden,
för många människor vill (göra om) sitt utseende.
förändra
Det är en stor (ära) att få Nobelpriset.
prestige,berömmelse, därför att man har gjort något bra
Hur man än (vrider sig), har man rumpan bak!
snurrar på sig, vänder sig