Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hannas pappa pratade inte så mycket. Han var __________________.
tystlåten
Laxen (en fisk) simmar i ___________.

(del av en flod där det rinner mycket vatten)
forsen
När man _____________ använder man en plog som gör hård jord lös (inte hård).
plöjer
Den som inte får mat under en lång tid, ______________.
svälter
När vår hund dog, ______________ vi honom på tomten (marken utanför ett hus).
begravde
Barn tycker om att leka i _____________. (snöhögar)
snödrivor
Om man ska mäta något eller dra raka streck, kan man använda en _______________.
linjal
Hanna började arbeta hemma hos en bonde som ____________. Hon lagade mat, diskade, tvättade och städade.
piga
För att få riktigt rena golv, började vi __________ dem.
skura
____________ är ett rengöringsmedel som är bra för miljön
såpa
Den gamle mannen använde en ____________, så att han lättare kunde gå.
käpp (uttalas "shepp")
Jag blev inte glad när jag såg att vår lilla dotter hade rivit sönder mitt pass i _____________. (smala band)
remsor
Han tappade kniven som landade på foten, så det började ____________.
blöda
Toms treåring får allt som han vill ha. Han är så _______________.
bortskämd
George Clooney är så charmig. Han har verkligen ___________________.
glimten i ögat
Jag var tvungen att __________ mig i armen, för jag trodde att jag drömde!
nypa
En ___________ är en creme som du smörjer för att ditt skinn ska t.ex. sluta klia.
salva
När man blir väldigt väldigt rädd, känner man _____________.
skräck