Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
dolus, doli, m.
trick, deceit, treachery
moenia, moenium (pl), n.
walls (of the city), defenses
mos, moris, m.
custom, tradition
nuntius, nuntii, m.
messenger, message
princeps, principis, m.
prince, leader, chief, first citizen, emperor
servus, servi, m.
servant, slave
cogo,coger, coegi, coactus
force, compel
iubeo, iubere, iussi, iussus
order, command
malo, malle, malui
prefer
necesse est
it is necessary
nolo, nolle, nolui
to not want
postulo, postulare, postulavi, postulatus
demand, claim
sino, sinere, sivi, situs
allow, permit
veto, vetare, vetui, vetitus
forbid
vivo, vivare, vixi, victus
live
volo, velle, volui
wish, want
ceteri, ceterae, cetera (pl)
the rest, the others
celeriter
quickly
fortiter
bravely, forcefully
quam
(rather) than
artus, artus, m.
limb, joint
liberi, liberorum, m. (pl)
children
modus, modi, m.
manner, way, method
orbis, orbis, m.
cirle, orb
orbis terrarum=world
ait, aiunt, aio
he says, they say, i say
cogito, cogitare, cogitavi, cogitatus
think, consider
gaudeo, gaudere, gavisus sum
rejoice, be glad
delight in (+abl)
inquit
he said
nego, negare, negavi, negatus
deny
nescio, nescire, nescivi, nescitus
to not know
ostendo, ostendere, ostendi, ostentus
show, reveal
puto, putare, putavi, putatus
think, consider
respondeo, respondere, respondi, responsus
answer, reply
spero, sperare, speravi, speratus
hope
hope for (+ future infinitive)
trado, tradere, tradidi, traditus
hand over, surrender
cibus, cibi, m.
food
crimen, criminis, n.
crime, accusation, charge
potus, potus, m.
drink
arbitror, arbitrari, arbitratus sum
think, judge
conor, conari, conatus sum
try
fido, fidere, fisus sum (+dat)
trust, confide in
fruor, frui, fructus sum (+abl)
enjoy
fungor, fungi, functus sum (+abl)
perform, do
ingredior, ingredi, ingressus sum
enter, march, walk
loquor, loqui, locutus sum
speak
moror, morari, moratus sum
delay
patior, pati, passus sum
suffer, allow
proficiscor, proficisci, profectus sum
set out, depart
potior, potiri, potitus sum (+abl)
get a hold of, acquire
sequor, sequi, secutus sum
follow, accompany, pursue
utor, uti, usus sum (+abl)
use
vescor, vesci (+abl)
eat, feed on
cunctus, cuncta, cunctum
the whole, all(collectively)
idem, eadem, idem
the same
ipse, ipsa, ipsum
self
quidam, quaedam, quodam
a certain, a sort of