Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/134

Click to flip

134 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alphabet
abeceda
to read
čítať -am -ajú
here you are

after you

please -when offering something
nech sa páči
father
otec -a -i otcovia otcov M
the same to you
podobne
to translate
preložiť -im -ia
young lady, miss
slečna -y -y -čien F
happy
šťastný
unfortunately
bohužiaľ
number
číslo -a čísla číel N
for a long time
dlho
second -in a sequence
druhý
fortunately -thank goodness
chvalabohu
because
lebo
only -just
len
to learn
naučiť sa -im sa -ia sa
to answer
odpoved -e -e í F
song
pieseň -sne -sne -sni F
work
práca -e -e prác F
why
prečo
dialogue
rozhovor
strong -hefty
silný
examination
skúška -y -y -šok F
happiness -luck
šťastie -ia -ia -í N
a little -a bit
trochu
here
tu
already -yet
lots of good luck
veľa šťastia
very
veľmi
welcome
vitaj -informal

vitajte -formal
that
že
What is your name?
ako sa voláš
American
americký
near -nearby
blízko
I will be -future tense of to be
budem
time
čas
what
čo
how much is it?
čo platím?
far
d´aleko
ninty
deväťdesiat
(for a) long time
dlho
today
dnes
to, into
do
to the movies
do kina
at home
doma
before noon
doobeda
to fill in
doplniť -ím -ia
twenty
dvadsať
two hundred
dvesto
photograph
fotografia
hello
halo´
ready -finished
hotový
I am going
idem
I am going home
idem domov
their(s)
ich
to go
ísť -idem -idú
room
izba -y -y -ieb F
language
yazyk
eleven
yedenásť
M-N Possessive Pronoun (his, its)

F (hers)
jeho

jej
when
kedy
key
kľúč -a -e -ov M
who
kto
who is calling, who is there, who is it
kto je tam
bathroom
kúpelňa -ne -ne -ní F
medication
liek
you have a telephone call
máš telefo´n
mother
matka -y -y matiek F
name
meno -a -á mien
month -moon
mesiac -a -e -ov M
town -city
mesto -a -ä miest N
seat -place
miesto -a -a miest N
my -mine
môj -moja -moje
man -husband
muž -a -i -ov M
in the name
na meno
at noon
na obed
at noon
na poludnie
not to understand
nerozumieť -iem -eju
where from
odkiaľ
eighty
osemdesiat
passport
pas -u -y -ov M
fifty
päťdesiat
nicely
pekne
nice -pretty -handsome
pekný
money
peniaze penazí (pl)
to pay
platiť -im -ia NP
(in) English
po anglicky
to wait (for)
počkať -počkám počkajú
come
pod´
in the afternoon
popoludní
then
potom
to need
potrebovať -buje -bujú NP
say
povedz
to say
povedať
to excuse
prepáčiť -im -ia
excuse me
prepáč -te
example
príklad -u -y -ov M
reception
recepcia -ie -ie -ií F
to understand
rozumieť -miem -mejú
seventy
sedemdesiat
seventeen
sedemnást
heart
srdce
one hundred
sto
meeting
stretnutie
cold
studený
sixty
šesťdesiat
sixteen
šestnásť
fourteen
štrnásť
that
ten M tá F
now
teraz
warm
teplý
nice to meet you
teši ma
those
one thousand
tisíc
it -that
to
this
toto
third (in a sequence0
tretí
thirty
tridsať
thirteen
trinásť
this is (when identifying on phone)
tu (je)
yours 2nd person singular (Poss Pron)
tvoj -tvoja tvoje
at in (e.g. at the movies)
v -fo (v kine)
your(s) formal (2nd pers Sg Poss0
váš -vaša -vaše
visa
vizum -viza -viza -viz N
on the left -to the left
vľavo
at night
v noci
my name is
volám sa
available seat
voľné miesto
available -free
voľný
from
z
again
zas
badly
zle
from (use before a consonant cluster)
zo
woman -wife
žena