Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Medial
mot medianplanet / närmare medianplanet
Lateral
från medialplanet / längre från medianplanet
Superior (cranial, cranium = skalle)
uppåt / övre
Inferior (caudal, cauda = svans)
nedåt / nedre
Anterior (ventral, venter = buk)
framåt / främre
Posterior (dorsal, dorsum = rygg)
bakåt / bakre
Proximal
mot / närmare extremitetets ursprung
Distal
från / längre från extremitetets ursprung
Palmar
mot / närmare handflatan
Plantar
mot / närmare fotsulan
Dexter
höger
Sinister
vänster