• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aehuwaa
asked
naewaettuwaa
stopped/parked
igaennuwaa
taught
haeduwaa
made
teeruwaa
choose
heeduwaa
washed
dinuwaa
won
piinuwaa
swam
kaepuwaa
cut
naeTuwaa
danced
maehuwa
sewed
haepuwaa
bit/chewed
taemuwaa
fold
maerunaa
died
kiiwuwa
said
kaeDuwa
picked
gaehuwaa
hit/played
keTuwaa
struck
piccuwaa
burned
pennuwaa
show
kiyewwa
read
hewwa
look
nagiTTaa
got up
yaewwa
sent
liwwaa
wrote
aewiddaa
walked
kiwwaa
said
aeddaa
pulled
baendaa
tied, married
naeggaa
climbed
iwwaa
cooked
tiwwaa
put
waendaa
worshipped
waewwaa
grew
aenda
drew/dress
hindaa
pressed
maeddaa
polished/iron
waessaa
rained
paewwa
rose
giyaa
went
aawaa
came
tibuna
had/was
genaawa
brought
igenagattaa
learnt
keruwaa/ kalaa
did
unaa
became
hiTiyaa/ unnaa
was
gattaa
bought
geniwwa
took
hambauna
met
kaeaewwa
ate
naewaa
bathed
daenagena hiTiyaa
thought
tibbaa
put
biwwaa
drank
dunna
gave
riduna
hurt
kaeDuna
get broken
perunaa
get strained
hitunaa
occur to someone
heeduna
get washed away