Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
100
eka siiya
200
de siiya
300
tun siiya
400
haara siiya
500
pan siiya
600
haya siiya
700
hat siiya
800
aTa siiya
900
nama siiya
1000
daaha
1001
eka daas eka
1984
eka daas nama siiya hatara
2007
de daas hata
4000
haara daaha
5000
pan daaha
9000
nama daaha
10,000
daha daaha
15,000
paalos daaha
50,000
panas daaha
100,000
lakshe
1,000,000
dasa lakshe
20
wissa
21
wisi eka
30
tiha
31
tis eka
40
hataliha
41
hatalis eka
50
panaha
51
panas eka
60
haeTa
61
haeTa eka
70
haettaeaewa
71
haettae eka
80
assuwa
81
asuu eka
90
annuwa
91
annu eka
11
ekolaha
12
dolaha
13
dahatuna
14
daahatara
15
pahalawe
16
dahasaya
17
dahahata
18
dahaaTa
19
dahanamaya
0
binduwa