Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kung totoong nagbibigay ng inspirasyon ang kagandahan, totoo
ring lumalason ito. Pumapatay!
Pampanitikan
Tsikin pid. Ang aking lolo sesenta na, gaanak pa.
Rehiyunal - Madali lang yan. Ang aking lolo sisenta na, nanganak pa.
No kendu! Kung naytklab pa, olditaym
Kolokyal - Ayoko nga! Kung naytklab pa. Kahit anong oras.
Dami-dami nagasimba, pero ginluko sa kapwa, gin-nakaw, ginismagel,
yawa!
Rehiyunal - Ang dami-daming nagsisimba, pero manloloko ng kapwa, nagnanakaw, nag-iismagel.
Hisi lang tsokaran!
Balbal - Hinay-hinay lang kaibigan.
Sabihing "Oo" o "Hindi" kung ang pangyayari ay maihahanay sa pananaw sosyolohikal.

Pangangaliwa ng asawang babae.
Sosylohikal
Pagkakaroon ng kerida ng ama.
Sosylohikal
Pag-aabandona ng ama sa kanyang pamilya.
Sosylohikal
Pagnanakaw para mabuhay.
Sosylohikal
Pagpataw ng kaparusahan sa mga nagkasala.
Sosylohikal
Pagtakwil sa ama dulot ng kasawiang kanyang sinapit.
Sosylohikal
Pang-aabuso sa kabaitan ng amo.
Sosylohikal
Pagsasagawa ng iba’t ibang uri ng sugal sa lansangan.
Sosylohikal
Malayang pagsasagawa ng mga rali, protesta o demonstrasyon laban sa
pamahalaan.
Sosylohikal
Pag-oorganisa at pamumuno sa isang gang na nanggugulo sa lipunan
Sosylohikal
Sang haraw, buat sa hisang probinsya hay muwi ako dahil sa isang bagyo. .
Rehiyunal - Isang araw, mula sa isang probinsya ay umuwi ako dahil sa bagyo.
Tulad ng isang bituing nag-aalab, nakikilala ang batong may mataas na uri.
Pampanitikan
Teribol yang blakay mo.
Balbal
“Huwag naman.Hindi tama ‘yan. Ang ama ay ama kailanman.” Sa
pananalitang binitiwan ni Mang Ernan, ipinakita niya ang pagiging isang
amang:
Mapagpatawad
“Ngunit alam mo bang ang pinakamabigat kong kamalian ay dipagkakaroon
ng anak.” Sa sitwasyong ito, si Mang Tony ay:
Nalulungkot
Ano ang nagagawa ng pagpapatawad sa buhay ng tao?
Nakapagpapagaang ng pakiramdam at nakapagdudulot ng kaligayahan sa magkabilang panig