Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bat
puav
cup
kob
bun
qhobnoom
run
khiav
bib
me nyuam txoj phuam tiag caj dab
box
thawvntathawv ntawv
cut
yog txiav yog muab rab txiab txiav
hat yog lub kaus mom
bed yog lub txaj pw
zipper
yog tus swb
bus
yog lub luv npav
mud
yog cov aav nplaum
gum
yog qob noom xoos nkoos
jug
yog lub taub yas
hill
yog roob

pob tsuas
vest
lub tso khuam
leg
ceg txais ceg
top
tauj lub
hill
lub roob
can
kos poom
sun
hnub
pig
npua
jet
nyab hoom
six
6
lip
di ncauj
wig
tob hau mi nyuam ab tas
lauv
bag
lub nhab
pet
kov kov
fish
ntes
bug
kab
fox
ma
map
Phiam thib
cat
miv
sock
thoom thaub
bag
nhab
egg
qe
mop
tus Ntxuav tsev
clock
lub moo
pot
loj kaub
men
ob tug txiv neej
rock
pob ze
man
txiv neej
backpack
lub nhab ntawv
net
lub tsoj
dot
yog cov dub ib tee tee
flag
tus chij
desk
rooj sau ntawv
hen
poj qaib