Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cat
miv
pet
kov
hat
kosmom
bun
qhobnoom
wig
plauloojtaubhau
cup
lub khob
zipper
tusswbtsho
hen
tusqaib
top
tujlub
jug
lub qhws
bus
lub tsheb npav
mop
tus so tsev
bag
lub hnab
bag
lub hnab
can
lub kos poom
hill
lub pob tsuas
jet
lub nyob hoom ya
fox
tus hma
pot
lub loj kaub
dots
ob peb lub qe qaum
clock
lub moo
cut
txiav
desk
ROOJ SAU NTAWV
PIQ
TUS NPUA
LEG
SAB TAW
MUD
AV NPLAUM KO TAW
BED
LUB TXAJ
NET
LUB YAWM NTSES
BACKPACK
LUB HNAB NTAWV
VEST
LUB TSHO
hill
lub pob tsuas
jet
lub nyob hoom ya
fox
tus hma
pot
lub loj kaub
dots
ob peb lub qe qaum
clock
lub moo
cut
txiav
desk
ROOJ SAU NTAWV
PIQ
TUS NPUA
LEG
SAB TAW
MUD
AV NPLAUM KO TAW
BED
LUB TXAJ
NET
LUB YAWM NTSES
BACKPACK
LUB HNAB NTAWV
VEST
LUB TSHO
map
daim ntawv qhia kev
sun
lub hnub
rock
lub pob zab
egg
lub qe
lock
lub nruas phoo
gum
qhob noom xees nkuas
men
ob tug txiv neej
sock
sab thoom thaub
lip
lub qhov ncauj
box
lub thawv
fish
tus ntses
fleg
tus chij
man
ib tug txiv neej
bug
tus kab
bat
tus npua
bib
diam pua ntawm me nyuam xub ntiag noj mov
run
tus me nyuam khiav