Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/109

Click to flip

109 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
A omhänder|tar B [²åmh'en:der_ta:r] verb
V.ta hand om /take into custody (care)
-tog -tagit -ta(g)! -ta(ga)
A sviker B/x; x sviker
[sv'i:ker] verb
IV-1.missbruka förtroende, inte hålla (ett löfte) /fail
svek svikit svik! svika
vistelse [²v'is:telse] noun
s3. den tid man vistas någonstans, uppehåll /stay
vistelsen vistelser
A skurar x
[²sk'u:rar] verb
I. skrubba; göra ren; polera /scrub, scour=をこすり[洗い]取る; clean; polish
skurade skurat skura(!)
underverk [²'un:dervär:k] noun
s5. mirakel, under /miracle, wonder
underverket underverk underverken
A överger B/x
[²'ö:verje:r] verb
V. lämna (för alltid) /abandon
övergav övergett (el. övergivit) överge(!) (el. övergiv!) övergiva
tiggare
tiggerska
der Bettler
die Bettlerin
skara [²sk'a:ra] noun
s1. mängd; grupp, samling (used of people) /crowd, body, multitude; troop, band
skaran skaror
A föraktar B/x
[för'ak:tar] verb
I. se ned på, ringakta=geringschätzung /despise, scorn
föraktade föraktat förakta(!)
återerövrar verb.
zurückerobern=奪還する, wiedererobern
A släpper B/x;
A släpper ut/in etc x;
x släpper
IIb. lossa eller tappa greppet om något /leave hold of, let go, release
släppte släppt släpp! släppa
däremot [d'ä:remo:t] adv.
adv. tvärtom; emellertid (indicates contrast) /on the other hand, however
udda [²'ud:a] adj.
adj. indeclinable som inte kan delas med två, ojämn /odd
A rättar x;
A rättar till x
[²r'et:ar] verb
I. göra riktig, korrigera /correct
rättade rättat rätta(!)
A gläder sig åt/över x
[gl'ä:der_sej]
V. vara glad; jubla /be glad (pleased, happy); rejoice
gladde glatt gläd! glädja
summa [²s'um:a] noun
s1. resultat av en sammanräkning /sum, amount, total
summan summor
diverse [²div'är_s:e] adj.
adj. (många) olika, växlande /sundry, various
A suckar
[²s'uk:ar] verb
I. (klagande) dra andan så att det hörs /sigh
suckade suckat sucka(!)
gränd [gren:d] noun
s3. trång gata /alley
gränden gränder
genväg el. ginväg [²j'e:nvä:g] noun
s2. kortare väg /short cut
genvägen genvägar
gelike [jel'i:ke] noun
s2. mostly used in the plural individ av samma slag (usually pejorative=軽蔑的な)/equal, peer
geliken gelikar
A hukar sig [²h'u:kar_sej] verb
I. sätta sig på huk; böja sig ner /squat; bend down
hukade hukat huka(!)
skygg [sjyg:] adj.
adj. blyg och osäker tillsammans med andra; tillbakadragen; skrämd /shy; timid; reserved; frightened
skyggt skygga
A skämtar (med B/x)
[²sj'em:tar] verb
I. säga lustigheter, skoja /joke, jest
skämtade skämtat skämta(!)
A bereder sig på x/ att + S;
A bereder x
[ber'e:der]
IIa. förbereda
/prepare, get ready
beredde berett bered! bereda
somliga [²s'åm:liga] adj.
adj. plural en del, några /some
fack [fak:] noun
d5. verksamhetsområde, ämne, yrke /trade, profession
facket fack facken
x ekar [²'e:kar] verb
I. ge eko, låta omigen=noch einmal
ekade ekat eka
andetag [²'an:deta:g] noun
s5. indragning av luft i lungorna /breath
andetaget andetag andetagen
läge [²l'ä:ge] noun
s4. situation /situation
läget lägen lägena
rask [ras:k] adj.
adj. snabb och effektiv /quick, fast
raskt raska
högbure|n
med högburet huvud
adj.
erhobenen Hauptes /erhobenen Hauptes
tyder på
detuten auf
led [le:d] noun
s3. rörlig förbindelse mellan ben i kroppen /joint
leden leder
plugg [plug:] noun
(ett). mödosam (mekanisk) inlärning /swotting, cramming=詰め込み勉強
plugget
A envisas (med att + INF)
[²'e:nvi:sas]
I. vara påstridig, trilskas /be obstinate=頑固な, persist
envisades envisats envisas(!)
x bräker [br'ä:ker] verb
IIb. låta som ett får el. en get /bleat
bräkte bräkt bräk! bräka
slår igenom brott
blir könd
uppriktig (mot B) adj.
[²'up:rik:tig]
adj. ärlig /frank
uppriktigt uppriktiga
kitt [cit:]
(ett). degartad massa att täta fönster med /putty
kittet
A sågar (i) x;
A sågar ner x
A såger av x
[²s'å:gar]
I. skära med såg /saw
sågade sågat såga(!)
rättfram [²r'et:fram:] adj.
adj. uppriktig, frimodig /straightforward, frank
rättframt rättframma
närapå [n'ä:rapå:] adv.
adv. nästan /almost
skildring noun.
s2. 描写、記述
ömsom [²'öm:såm] conj.
conj. sometimes
A/x omger B/y
[²'åm:je:r] verb
V. finnas runt omkring, omfatta /surround
omgav omgett (el. omgivit) omge(!) (el. omgiv! omgiva)
A utnyttjar x/B (till y); A utnyttjar x/B (som + PRED)
[²'u:tnyt:jar] verb
I. dra nytta av, använda /make use of
utnyttjade utnyttjat utnyttja(!)
rullgardin noun.
s3. roller blind /das Rouleau
A trakasserar B
[trakas'e:rar] verb
I. utsätta (någon) för obehag eller förföljelse /harass
trakasserade trakasserat trakassera(!)
förhoppning [förh'åp:ning] noun
s2.förväntning, utsikt /hope, expectation
förhoppningen förhoppningar
A hyser B/x
[h'y:ser] verb
IIb. ge plats åt, ha hos sig /accommodate, put up; entertain, harbour, nurse
hyste hyst hys! hysa
således [²s'å:le:des] adv.
adv. följaktligen, alltså (rather formal) /thus
tilltal [²t'il:ta:l] noun
(ett). det att yttra något till någon /[term of] address
tilltalet
A upprättar x
[²'up:ret:ar] verb
I. 1)establish 2)restore, rehabilitate
upprättade upprättat upprätta(!)
A förnedrar B
[för_n'e:drar] verb
I. förödmjuka, nedsätta /degrade, humiliate
förnedrade förnedrat förnedra(!)
klock|ren [²kl'åk:re:n] adj.
adj. mycket ren och klar /clear
-rent -rena
A väjer för x
verb
IIa. vika undan /ausweichen /give way
väjde väjt väj! väja
påkostad [²p'å:kås:tad] adj.
adj. som någon kostat mycket pengar på, dyrbar /expensive, lavish=贅沢な
påkostat påkostade
fjärran [²fj'är:an] adv.
adv. långt borta /far off, distant, far away
A/x vinglar
[²v'ing:lar] verb
I. röra sig ostadigt hit och dit, vackla /wobble=ふらつく
vinglade vinglat vingla(!)
suverän [suver'ä:n] adj.
adj. överlägset skicklig /supreme, superb, excellent
suveränt suveräna
scen [se:n] noun
s3. den del av en teater där skådespelarna visar sig, estrad /stage; scene
scenen scener
estar sig fast i minnet
sich dem Gedächtnis einprägen
träff|säker adj.
adj. treffsicher, zielsicher /accurate, sure
i synnerhet
speciellt, särskilt/in particular ("especially")
lyhörd [²l'y:hör:_d] adj.
adj. 1)som hör bra /keen, sharp
2)där (o)ljud lätt fortplantas /not soundproof
lyhört lyhörda
amvivalens noun.
die Ambivalenz=反対傾向並存, die Doppeowertigkeit
förväntans|full -t---
expectant
förtvivlad [för_tv'i:vlad] adj.
adj. utan hopp, djupt olycklig; hopplös /disconsolate, heartbroken; hopeless
förtvivlat förtvivlade
samspel [²s'am:spe:l] noun
(ett). det att spela (fotboll, musik etc) väl tillsammans /teamwork; ensem
samspelet
plågsam [²pl'å:gsam:] adj.
adj. som gör ont, smärtsam /painful
plågsamt plågsamma
tro|värdig [²tr'o:vä:r_dig]adj.
adj. som man kan tro på, pålitlig /trustworthy
-värdigt -värdiga
töntig [²t'ön:tig] adj.
adj. larvig; tafatt, bortkommen=verloren(informal) /corny=つまらない
töntigt töntiga
tyllyxar till verb.
I. =yxa tr. zurechthauen, behauen=細工する
snudd [snud:] noun
s2. light touch
cf. snuddar
snudden snuddar
vidhäftar verb.
I. anheften=縫い付ける、貼り付ける
emellanåt [²em'el:anå:t] adv.
adv. ibland, då och då /sometimes, occasionally
i viss mån---
to a certain degree
bägge [²b'eg:e] pron.
pron. båda /both
skuttar [²sk'ut:ar] verb
<A/x skuttar>
I. göra (ett) skutt=der Sprung, hoppa /leap, bound, jump
skuttade skuttat skutta(!)
(springa) i kapp
---tävla om vem som springer fortast/(run) a race ("compete to see who runs fastest")
trottoar [troto'a:r] noun
s3. gångbana bredvid körbana /pavement, (sidewalk US)
trottoaren trottoarer
klibbig [²kl'ib:ig]
adj. som har mjuk yta som lätt fastnar /sticky
klibbigt klibbiga
plank [plang:k] noun
s5. (stängsel av) tjocka brädor /fence (of wide planks)
planket plank planken
upplagda klänning
詰めた服
gyllene el. gyllne [²j'yl:ene] adj.
adj. av guld; förgylld (figuratively also nlovely, happy, halcyonn) /golden
kyffe [²c'yf:e]
s4. uselt rum eller hus /hole, hovel
kyffet kyffen kyffena
markör noun.
s3. 記録係
sug [su:g] noun
(ett). stark lockelse (also physically "hunger") /strong attraction
suget
dammig [²d'am:ig] adj.
adj. dusty
dammigt dammiga
museal adj.
adj. museumsreif(戯)博物館行きの
utöver [u:t'ö:ver] prep.
prep. förutom /in addition to
utövar [²'u:tö:var] verb
<A utövar x>
I. bedriva (verksamhet) /practise
utövade utövat utöva(!)
flinar [²fl'i:nar] verb

<A flinar>
I. le eller skratta försmädligt (informal) /grin, sneer
flinade flinat flina(!)
schyst = sjyst
good, decent; fair
rus [ru:s]
s5. berusning (figuratively "rapture") /intoxication, drunkenness
ruset rus rusen noun
port [por_t:] noun
s2. kraftig dörr /street door, front door
porten portar
pallrar sig av (又はi väg)
sich trollenすごすごと立ち去る, abschieben
påtår [²p'å:tå:r] noun
(en). påfyllning (i koppen) av kaffe /second cup, refill
påtåren
inte ett knyst---
inte ett ljud /not the slightest sound ("not a sound")
nedklottrad adj.
adj. vollgekritzelt=完全にくしゃくしゃ書いた, vollgeschmiert
emballage [embal'a:sj (el. am-)] noun
s5. omslag=der Umschlag, förpackning=die Verpackung /packing, packaging, wrapping
emballaget emballage emballagen
hamrar [²h'am:rar] verb
<A hamrar>
I. slå med hammare; banka, bulta, dunka /hammer; beat, pound
hamrade hamrat hamra(!)
släpar [²sl'ä:par] 1)A släpar (på) x; A släpar sig + 方向
2)A släpar
3)x släpar efter
I. 1)mödosamt dra efter sig
2)arbeta hårt /toil, drudge
3)vara försenad /lag [behind]
släpade släpat släpa(!) verb
rubbar [²r'ub:ar] verb
<A rubbar x>
I. flytta (något tungt) en liten bit (figuratively "disarrange, disturb") /move, disturb
rubbade rubbat rubba(!)
utslag [²'u:tsla:g] noun
s5. (myndighets) beslut, dom /decision
utslaget utslag utslagen
smyger [sm'y:ger] verb
<A/x smyger>
IV-6. gå tyst och försiktigt, tassa (also used figuratively) /slip; steal, sneak, creep
smög smugit smyg! smyga
smyger sig
han smög sig in i huset
sich schleichen
er hat sich ins Haus geschlichen=忍び足で家に入った
paltor [²p'al:tor] noun
gamla och slitna kläder (informal)