Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/132

Click to flip

132 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Airport
Аеродром
Stock Share
Акција
Angel
Анђео
Pharmacy
Апотека
Лјекарна
architect
Архитект
archive
Архив
memo, note
Белешка
биљешка
stock market
берза
бурза
library
библиотека
књижница
bulletin
билтен
movie theater
биоскоп
кино
brothers
браћа
telephone number
број телефона
awakening
буђење
pertaining to church
црквени
Tea
чај
day
дан
date of birth
датум рођења
on duty
дежуран
jungle
џунгла
where
где
loser
губитник
ambulance
хитна помоћ
game
игра
information
информација
jesus
исус
to report, inform
известити
report
извештај
strong wind
јак ветар
menu
јеловник
When
када
coffee
кафа
кава
rain
киша
clinic
клинички центар
boiling
кључање
piece
комад
commune
комуна
flight
лет
lemonade
лимунада
fog
магла
intercity, long distance
међумесни
place
место
mineral water
минерална вода
possible
могућан
могућ
best
најбоље
Folk
народни
nationality
нарадност
violence, force
насиље
never
никад
normal
нормалан
money
новац
new
нови
information, notice
обавештенје
cloudy
облачно
committee, council
одбор
departure
одлазак
person
особа
pedagogical
педагошки
beer
пиво
flame
пламен
Plastic
пластичан
downpour
пљусак
beginning
почетак
to rest
почивати
data
податак
basement
подрум
arrival
полазак
return
повратак
business space
пословни простор
theatrical
позоришни
казалишни
scene, act
позорје
lecturer, speaker, instructor
предавач
suggestion
предлог
across, over, during, by, means of, through
Преко (GEN)
predominantly
претежно
Subscriber
претплатник
registration, report
пријава
to prepare
припремити
weather forecast
прогноза времена
prognosis
прогноза
variably
променљиво
traveler
путник
snail, slug
пуж
works
радови
early
рани
various
разан
discussion
разговор
train schedule
ред вожње
regular
редован
report
реферат
solution
решења
revolution
револуциа
birthday
рођендан
rose-colored
ружичаст
alone
сам
meeting
састанак
completely, totally
сасвим
advice
савет
modern
савремена
сувремен
next month
следећи месец
service
служба
disturbance
сметња
freezing
смрзавање
snow
снег
juice
сок
passion
страст
fate, destiny
судбина
sunny
сунчано
sleet
суснежица
wedding
свадба
every
сваки
exact
тачан
тачно
body
тело
market
тржишта
moderate, temperate
умерен
art
уметност
to die
умрети
resurrection
ускрснуће
institution
установа
fireman
ватрогасац
Clear
ведро
happy
весео
wine
вино
guide
водич
military
војни
entertainment, party, fun, amusement
забава
castle
замак
why
зашто
health, sanitary
здравствен
planetarium
звездара театар
observatory
звездара
train station
жељезничка