Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/220

Click to flip

220 Cards in this Set

 • Front
 • Back
مطرود بودن
being rejected
چیزی را خواستار شدن
to reject
منکر شدن
to deny
تلقی کردن
to consider
دور از دتسرسی آمادن
out of reach / unattainable
سرپا نگه داشتن
keep functioning / maintaining
شندی است
doable
افسردگی
depression
از هم پاشیدن
to fall apart / disintegrate
غريزه
instincts
از طرفی
on the one hand
رايجی
common / trending
دگرجنس
the other sex (دیگر
واقف شود
to understand / become aware
به ناگاه
suddenly
نظام هستی / هستی
universe
هزاره
millenium
موعودی
promised
ابدی
eternal
رهای
emancipation
اندیشه
idea / thought
آغوش
embrace
عطا کردن
to bestow / to give
به درگاه
respectfully
تبعیت
pursuit / adherence to
مجسم کردن
to imagine / an image
تا جای که / تا آنجایکه
as far as
سوزن لای چرخ کردن
death by a thousand needles
درخشانی
brilliant
نابغه
genius
رایزنی
advice / consultation
عواطف
feelings
فوق العاده
special / great
به معرض دید
to expose to
انتزاعی
abstract
مصنوعی
artificial / synthetic
آفرینش
خلق
دروازهبان
goalkeeper
در پیش رو داشتن
ahead of someone/ something
جراحی
surgery
فحشا
prostitution
به چیزی تن دهند
to agree with something
لواط
همجنس گرایی
یارانش
his followers
عزاداری
morning
سوگواری کردن
to lament / to mourn
شهرت
famous
تقلید
imitation
مناسک
rituals
مداحی
admirers
تقلید
emulation / imitation
مد شدن
the fashion
تصنیف
song
مدح کردن
to mourn
تهی شدن
empty
واجب
obligated
مرتکب شدن
to commit
آسیب
damage
سرشت
nature
قامت
stature
وصف
description
غلو آمیز
violent exaggeration
حقانیت
legitimacy / truthfulness
میکوشند
to try / to attempt
واجب
obligatory
قلمداد کردن
to assign / to associate
نوار
tape (music)
هیجان
excitement
شور
enthusiasm
خطا
error
مخاطبانی
audience
مشکی
سیاه
علامت
mark / sign / symptom
ماتم
mourning
مصیبت
catastrophe / hardship / tragedy
به صورت چیزی در آمده بودن
it became / to transform
باز آفرینی کردن
to re-enact
کویری
desert
سرایی
reciting of eulogy / storytelling
ثواب
reward
از شر چیزی خلاض شدن
to get rid (finish) of something
مسلما
surely / certainly
ابقا شدن
to maintain / to remain
خراج گذار
subjects (of a conqueror)
کار به چیزی/جای کشیدن
to be driven to something/ someplace
کتیبه
inscriptions
بانگ
sound صدا
بیگانه
foreigner
ندای شادی
happy shouts
رخت بربستن
to leave forever (it's a negative)
خونخواهی
انتقام
از چیزی یاد کردن
to remember something
فتوحات
conquest
بر چیزی /کسی بالیدن
to boast about something/someone
کفایت کردن
to be adequate / suffice
آسفبار
tragic / regret
یاری دادن
to assist
یز انگیختن
to pick / to choose
یاور
یار...partner
گرامی داشتن
high respect / احترام گذاشتن
ارتداد
apostate / converting from / defect
مرتد
the apostate / person who defected
کوله پشتی
backpack
حاوی
containing
صدا برداری
audio recording
احتیاط
caution
قطره
drops
لخته
clot
نگه داشتن
to keep / to maintain
شگفت
surprisingly / amazing
فلج شدن
to become paralyzed
پاره شدن
to rupture / to tear
مویرگها
capillaries
سکته
stroke
خیاطی
sewing (machine)
سنجاق صاف
smooth pin (needle)
کک و کنه
fleas and ticks
اهالی قدرت
people in power
بهرهگیری
utilizing
پرهیز داشتن
to have avoided
متشنج
nervous / hectic
شایعان بود
was prevalent
شکوفه
bloom / blossom
انبوه
dense / mass
مملو
fill
انگار
it seems
مَحمای شدن
an excuse
سرازیر شدن
going with excitement
فوریت
urgency
موظف ساختن
to task
تدوین
drafting
عرضه کردن
to present / put on display
آرای
opinions / rulings
هشیاری
to be aware / watchfulness
شکاف
division / gap
ساده لوح
simple
بر آب شدن
to be revealed
یاد کردن
to reference / to mention
شکاف
to split / a gap
خراش دادن
to scrap / to scrub
طب سوزنی
acupuncture
هشیاری
awareness / consciousness
کج شدن
to tilt / to swerve
پریدگی
paleness
اختلال
disorder / dysfunction
تکلم
speech / language
احیا شدن
revive
متقابل
reciprocal / mutual
تلقی کردن
to consider
علما
scholars
اعیاد
holidays
بازدهی
efficiency / yield
خیال داشتن
to intend
سلیقه
preference / taste
غایت
end / limit
تصور کردن
to imagine
ساده بودن
with simplicity / east
صف
خط
سد کردن
to block
تقبیح شدن
being denounced
تمرد
rebellion
مراقب کردن
to be careful / to watch out for
تسامح
disregard / negligent
انعطاف
flexibility
ترجیع بند
to refrain
نوگرایان
modernist
حصرخانگی
house arrest
صاحب تالیفاتی
author of literature
معضله
problem / dilemma
فقدان
absence / lack of
گرویدن
conversion
خواه این که بگوییم
whether we say
گرویدن
embrace / conversion
سازگار
compatible / consistent
قطعی
definitive
رویدادی
events
از حیث
به عنوان
It takes an adjective to an adverb
a noun to a "as the/a ...."
روال به جایی کشیده میشود
it's gotten to a point that
به اتهام منتصب شدن
to become accused of
مراحل مقدمایی
initial phase
جریت داشتن
having courage
قیافه
appearance / gesture / countenance
گویا
it seems / apparently
ضرر کردن
to harm / to be at a loss / to be at a disadvantage
تقلید
to mimic / duplicate / imitation
رها کردن
to abandon / to forsake / to unleash
نادر
rare / uncommon
سرایت
infection / spread
زشت
evil
خطاب
addressed
مقوله ای
a category
جهنمی
from hell
مقایسه کرده
to compare
مجلس خبرگان
assembly of experts
جانشینی
successor
دامنه
range of / scope of
تعمیم دادن
to generalize / to distribute
قیامت
resurrection / last hour on earth
مومنان
believers / faithful
تصریح کردن
to clarify / to stipulate
متوسل شدن
resorting to
رجوع
reference
پی بردن
to realize / to discover
محاذات
(a) front
انجمن
society / community / association
پرچمداران دانش
bearers of knowledge
علاقمند
interested in
بهره وری
efficiency / productivity
سند چشم انداز بر بالابردن
raising the outlook
اخذ شدن
to take hold of
بابت بیمه
pay for insurance
هدر رفتن
loss of / waste
در تامین کردن
in safeguarding / securing
اسراف
waste / squander / lavish
بزرگداشت
commemoration
فقیهان
jurists
عرفان
mysticism
کماکان
continues / remains / still
زاییده
born of
متکلم
theologian