Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
One
Yksi
Two
Kaksi
Some
Jotakin
All
Kaikki
Many
Monta
Much
Paljon
Good
Hyvä
Bad
Paha
Big
Iso
Small
Pieni
Long
Pitkä
Kind of
Niin kuin
Part of
Osa
Like
Kuin
This
Tämä
The same
Sama
Other
Toinen
I
Minä
You
Sinä
Someone
Joku
People
Ihmiset
Something
Jotain
Thing
Asia (abstract things)
Juttu / Esine (concrete things)
Body
Vartalo
Think
Ajatella
Know
Tietää
Want
Haluta
Feel
Tuntea
See
Nahdä
Hear
Kuunnella
Be
Olla
Say
Sanoa
Word
Sana
True
Totta
Do
Tehdä
Happen
Tapahtua
Move
Liikkua
Put
Panna / Laittaa
Go
Mennä
There is
Siellä on
Have
Add 'lla' to the end of the noun, like in 'I have a cat' -> 'Minulla on kissa'
Live
Elä
Die
Kuolla
When
Milloin
Time
Aika
Now
Nyt
Before
Ennen
After
Jälken
A long time
Pitkä aika
A short time
Lyhyt aika
For some time
Jonkin aikaa
Moment
Hetki
Where
Missä
Place
Paikka
Here
Tässä
Above
Ylhäällä
Bellow
Alhaalla
Far
Kaukana
Near
Lähellä
Side
Sivulla
Inside
Sisällä
Touching
Koske
Not
Ei
Maybe
Ehkä
Can
Voida
Because
Koska / Siksi
If
Jos
Very
Todella
More
Lisää / Enemmän (Enemmän is for comparission - Minulla on enemmän rahaa)