Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/150

Click to flip

150 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ខ្ញុំ
I
kɲom (kñom)
ចូលចិត្ត
to like
cool cət
ចិត្តល្អ
to be kind
cət lʔɑɑ
ជួយ
to help
cuəy
ធ្វើងារ
to work
tvəə kaa
ពួកម៉ាក
friends
puək maak
ពេលទំនេរ
free time
peel tumnee
តែងតែ
always
taeŋ tae
ភាសា
language
pʰiesaa
មិត្តភក្តិ
friend
mit~mɨt pʰeaʔ
មេរៀន
lesson
mee riən
ឈ្មោះ
name
cmʊəh
យល់
to understand
yʊəl
លេខាធិការ
secretary
leikʰaatʰiʔkaa
អ្នកជិតខាង
neighbor
neak cɨt kʰaaŋ
ខែ
month
kae
ពិបាក
to be difficult
piʔbaak
ច្រើន
many or much
craən
អាន
to read (aloud), pronounce
ʔaan
សរសេរ
to write
sɑɑ seɛ
អាច
can; to be able / qualified (to do something), capable of (doing something); to be possible; to be in condition (to), be in a position (to); to dare to
qaac
ស្រួល
to be easy, simple, proper; healthy, comfortable, pleasant; nice; carefree; without any complications
sruəl
ហាត់
to practice, train, drill, exercise; to learn, study, be in training
hat
សង្ឃឹម
to hope; to expect, count upon (someone)
sɑŋkʰɨm
វេយ្យាករណ៍
grammar
veeyyiekɑɑ
រៀន
to study, practice; to learn
rien
ផ្សារ
market
psaa
នៅ
to be located; to stay / live / reside (at)
nɨv
ច្រើនណាស់
many
craen nah
ទិញ
to buy
tɨɲ (tɨñ)
អីវ៉ាន់
goods
ʔəy van
គ្រប់យ៉ាង
all kinds
krup yaaŋ
ម្ហូប
food, meal
mhoop
សាច់
meat
sac
និង
and
nɨŋ
ចំអិន
to cook
cɑmʔən
ទីក្រុង
city
tii kroŋ
ខ្លួនឯង
by oneself
kluən ʔae ŋɔɔ
អ្នកលក់
seller
neaklʊək
ខ្ពស់
to be high, tall, elevated; eminent; stately, exalted; grand; pompous, arrogant
kpʊəh
ដូច្នេះ
so, thus, therefore
doocneh
យើង
we
yəəŋ
តថ្លៃ
to bargain
tɑɑ tlay nɨŋ
ប៉ុន្តែ
but, however
pontae
ឆ្អិន
already cooked
cʔən
លក់
to sell
lʊək
ចរាចរ
traffic
cɑɑraacɑɑ
ប្រទេស
country
prɑteeh
បើកបរ
to drive
baək bɑɑ
ខាងស្ដាំ
on the right
kʰaaŋ sdam
ជ្រុងផ្លូវ
street corner
cruŋpləv
ធំ
to be big
tʰom
ភ្លើងចរាចរ
traffic light
pləəŋ cɑɑraacɑɑ
ភ្លើងស្តូប
traffic light
pləəŋ stop
ជាទូទៅ
in general, as a whole, generally
cie tuu təv
ចង្អៀត
to be narrow
cɑŋʔiət
កង់
bicycle
kaŋ
ម៉ូតូ
motorbike
mootoo
ស៊ីក្លូ
3-wheel pedicab, bicycle-powered rickshaw
siikloo
ឡាន
car
laan
ជិះ
to ride
cih
ម៉ូតូឌុប
two-seater motorcycle-taxi
mootoo dup
ធ្វើដំណើរ
to travel
tvəə dɑmnaə
ត្រូវការ
to need
trəv kaa
ឆ្ងាយ
far
cŋaay
ទៅ
to go
tɨv ~ toh
លឿន
to be fast, quick; achieving quick success
lɨən
ជិត
to be near, close to
cɨt
យឺត
to be slow or late
yɨɨt
ខាងឆ្វេង
on the left
kʰaaŋ cveɛŋ
ខាងលើ
above
kʰaaŋ ləə
ខាងក្រោម
below
kʰaaŋ kraom
ប្រជាជន
people, population
prɑciecʊən
ញ៉ាំ
to eat
ɲam (ñam)
អាហារ
food, food product, victuals
ʔaahaa
អាហារពេលព្រឹក
breakfast
ʔaahaa peel prɨk
បាយពេលព្រឹក
breakfast
baay peel prɨk
បាយព្រឹក
breakfast
baay prɨk
អាហារពេលថ្ងៃត្រង់
lunch
ʔaahaa peel tŋay trɑŋ
ពេលថ្ងៃត្រង់
at noon
peel tŋay trɑŋ
អាហារពេលល្ងាច
dinner
ʔaahaa baay peel lŋiec
បាយពេលល្ងា
dinner
baay peel lŋiec
ពេលល្ងាច
(in the) evening
peel lŋiec
កសិករ
farmer
kaʔseʔkɑɑ
គាត់
he / him / his, she / her; they / them / their (formal / polite 3rd person pronoun); you / your (intimate)
koat
ដោយសារ
to depend / rely on; to go along with; by means of; thanks to ..., depending on ...; because of ... ; owing to, on account of
daoy saa~saaraʔ
ធ្វើ
to work or to make
tvəə
ស្រែ
rice field
srae
ព្រលឹម
dawn
prɔlɨm
ពីរពេល
twice or two times
pii peel
ក្រោក
to get up
kraok
ពេល
time
peel
ពេលព្រឹក
morning
peel prɨk
ពេលថ្នៃត្រង់
noon
peel tŋay trɑŋ
ល្ងាច
evening, late afternoon (usually around 5:00 - 6:00, but occasionally later)
lŋiec (peel lŋiec)
យប់
night; evening
yup
ចំបង
main; most
cɑmbɑɑŋ
បាយ
rice
baay
ហូប
to eat (formerly more common in rural areas; preferred form used by the Khmer Rouge)
hoop
ត្រី
fish
trəy
យក
to take
yɔɔk, yɔɔ
ដូចជា
such as
dooc cie
ត្រីងៀត
dried fish
trəyŋiət
ត្រីឆ្អើរ
smoked fish
trəycʔaə
ប្រហុក
fish paste (very salty paste made by fermenting salted fish in earthenware jugs)
prɑhok
ផ្លែឈើ
fruit
plae cʰəə
ចេក
banana
ceɛk
ល្ហុង
papaya
lhoŋ
ខ្នុរ
jackfruit
knol
ស្វាយ
mango
swaay
ទៀប
custard apple
tiep
ម្នាស់
pineapple
mnoah
មៀន
longan (kind of small fruit tree)
mien
មាន
to have, possess, own; to exist; there is, there are
mien
ប៉ោម
apple
paom
ផ្លែទំពាំងបាយជូរ
grape
plae tumpeaŋ baay cuu
ដូង
coconut
dooŋ
ក្រូច
orange
krooc
ឪឡឹក
watermelon
ʔəv lək
ទុរេន
durian (Durio zibethinus; the large fruit has a spiny exterior, soft sweet yellow pulp surrounding a large seed, and a very strong unpleasant smell)
tuʔrein, tʰuurein
ត្របែក
guava
trɑbaek
មង្ឃុត
kind of fruit tree, mangosteen (Garcinia mangostana)
mʊəŋkʰut
សាវម៉ាវ
rambutan (Nephelium lappaceum; a small tree with hairy red fruit)
saav maav
ល្មុត
sapodilla tree (Nispero Achras; it has a sweet, brownish fruit resembling a plum)
lmut
គូលែន
lychee
kuulɛɛn
ពោត
corn, maize
poot
ល្មើ
date
lmee
ទុំ
ripe
tum
រលួយ
rotten
rɔluəy
ការកំសាន្ត
hobbies; entertainment, amusement, pastime
kaa kɑmsaan
ទំនេរ
free
tum nei
ផ្សេង
various or different
pseɛŋ
ខ្លះ
some
klah
ហែលទឹក
to swim
hael tɨk
ថតរូប
to (take a) photograph
tʰɑɑt ruup
រូបថត
photograph, picture
ruup tʰɑɑt
ចំណែកខ្ញុំវិញ
as for (me)
cɑmnaek kɲom vɨɲ (kñom vɨñ)
ចំណែក
as for, as to, regarding
cɑmnaek
រត់
run
rʊət
ស្តាត
stadium
staat
ហាត់ប្រាណ
to exercise
hat praan
ទៀងទាត់
exact; often; regularly
tiəŋ toat
ផ្ទះ
house
pteah
ជិះ
to ride
cɨh
ជួនកាល
sometimes
cuən kaal
អាន
to read
ʔaan
សៀវភៅ
book
siev pʰɨv
កាសែត
newspaper
kaa saet
តែ
only, just; but, however; tea (Camellia sinensis)
tae
រវល់
to be busy
rɔvʊəl