Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back
会计师
kuai4 ji4 shi1 = acountant
广告
guang3 gao4 = advertisement
资产
zi1 chan3 = assets
破产
po4 chan3 = bankrupt
董事会
dong3 shi4 hui4 = board of directors
资产 负债 表
zi1 chan3 fu4 zhai4 biao3 = balance sheet
商业
shang1 ye4 = business
买方
mai3 fang4 = buyer
主管
zhu3 guan3 = 比经历 (jing li)大一点
消费者
xiao1 fei4 zhe3 = consumer
大公司
da4 gong1 si1 = corporation (big company)
做决定
zuo4 jue2 ding4 = decision making
做生意
zuo4 sheng1 yi4 = do business
企业
qi3 ye4 = enterprise
定价格
ding4 jia4 ge2 = establish a price
支出
zhi1 chu1 = expense
出口
chu1 kou3 = export
财务报告
cai2 wu4 bao4 gao4 = financial statement
浮动
fu3 dong4 = fluctuate
商品
shang4 pin3 = goods
进口
jin4 kou3 = import
债务
zhai4 wu4 = liabilities
亏损
kui1 sun3 = loss, deficit
盈利
ying2 li4 = make profit
经营情况
jing1 ying2 qing2 kuang4 = management / performance
经理
jing1 li3 = manager (manager)
市场
shi4 chang3 = market
拥有
yong1 you3 = own
合股人
he2 gu3 ren2 = partner
合股公司
he2 gu3 gong1 si1 = partnerships
纳 / 交 / 上税
na4 / jiao1 / shang4 shui4 = pay tax
私营
si1 ying2 = privately owned
生产
sheng1 chan3 = produce
成本
cheng2 ben3 = production cost
产品
chan3 pin3 = products
利润
li4 run4 = profit
促销
cu4 xiao1 = promotion
零售
ling2 shou4 = retail
零售商
ling2 shou4 shang1 = retailer
销售
xiao1 shou4 = sell
买方
mai4 fang1 = seller
服务
fu2 wu4 = service
股份
gu3 fen4 = share
国营
guo2 ying2 = state-owned
股票
gu3 piao4 = stock
股票市场
gu3 piao4 shi4 chang3 = stock market
股东
gu3 dong1 = stockholders
供应和需求
gong1 ying4 he2 xu1 qiu2 = supply and demand
应纳税的收入
ying1 na4 shui4 de shou1 ru4 = taxable income
买卖 / 交易
mai3 mai4 / jiao1 yi4 = trade
批发
pi1 fa1 = wholesale
批发商
pi1 fa1 shang1 = wholesalers