Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tràigh (f)
beach
cladach
shore
muir
sea
ri taobh na mara
beside the sea
beanntan
mountains
loch
lake
taigh-òsda
hotel / pub
taigh-bìdh
restaurant
biadh ionadail / biadh dùthchail
local food / national food
sràid
street
anns an t-sràid
in the street
sanas Gàidhlig
Gaelic sign
dol fodha na ghrèine
sunset
an t-sìde
the weather
a' còiseachd
walking
a' snàmh
swimming
a' laighe fon ghrèine
sunbathing
ag ithe
eating
a' caidil
sleeping
brèagha
fine, lovely
bòidheach
beautiful
eibhinn
funny
spòrsail
fun
socaireach
relaxing
sìtheil
peaceful
ciùin
calm, peaceful
ionadail
local
grianach
sunny
fliuch
wet / rainy
sealladh
view
sealladh bho(n)
a view from (the)
thairis air
across
mise air beulaibh na Parthenon
me in front of the Parthenon
bu mhiann leam gum biodh tu / sibh ann
wish you (s/pl) were here
an uinneag agam
my window
turas math / dona
a good / bad journey
plèana
plane
port-adhair
airport
tro'n chusbainn
through Customs
bha deagh thìde againn
we had a good time
chan eil mi a' creidsinn gu bheil mi air ais 'san oifis
I can't believe I'm back in the office
nach d'fhuair sibh an càirt-phuist fhathast?
didn't you get my postcard yet?
cha robh mòran anns na bùithean ud thall
there wasn't much in the shops over there
co-dhiù, fhuair mi an asal suip seo dhut
anyway, I got you this straw donkey
cha bu mhìsde leam air saor-làithean eile a-nis!
I could do with another holiday now!