Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Þú notar munninn við þetta.
Tyggja
Stundum kemur smjatt
Þú notar aðra höndina við þetta.
Skera
Litlir krakkar mega ekki gera þetta!
Þú notar vatn og sápu við þetta.
Þvo upp
Uppþvottabursti!
Þú notar langan hlut við þetta.
Sópa
Þetta snýst um gólf :)
Þú notar bursta við þetta.
Bursta tennurnar
Karíus og Baktus!