Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hat
SHAPka
snow
snyeg
raid
DOZHD
skirt
YUBki
shirt
KOVta
pants
BRYUki
room
KOMnata
on left
nalYEva
on right
naPRAva
straight
priAMa
near
daleKO
far
BLIZka
new
NOvaya
blue
sini
5
pyat
6
shest
7
syem
8
vosyem
9
dyevet
10
dyeset
wall
styeNA
stairs
LYESTnitsa
swim
PLAvat
which
kaKIye
whose
kaKOY
dishes
paSUDA
wind
VYEter
summer
lYEta
green
selyONi
gloves
peCHATki
coat
palTOA
on
na
in
v
above
vyerkh
below
vniz
umbrella
ZONtik
armchair
KREZla
groceries
praDOOKti
tomato
pomiDOR
month
MEESyuts
wednesday
sreDA
thursday
chetVERG
friday
PYATnitsa
saturday
sooBOta
sunday
vos kre SYEN ye
light
svyet
garden
sahd
floor
pol
chess
shokh maTEE
german
nyemYETsky
japanese
yaPONsky
french
franTSOOsky
chinese
kiTAYski
guest room
gas TIN aya
wall
STYE na
ukrainian
oo cry AIN yets
green
zi LYON ay
prepare
gaTOveet
drive
vaDYEET
hard (texture)
TVYOR day
soft
MYAGH kee
do u have
oo vas yest
do u have tea?
oo vas yest chai?
what do u want ?(formal)
shto vwi haTItye?
give me please...
DIE tye pazhalsta...
with
c
tell me please
skaZHITye pazhalsta
cake
tort
with milk
c malakom
coffee with milk and with sugar
KOfe c malakom y SA Harom
nice to meet u
ochen priYATna
to hear/i hear
SLEEshit/ ya SLEE shoo
to work/i work
raBOtuht/ya raBOtayu
PRONOUNS FOR OBJECT
menya - Me

tibya - You (informal)

yevo - Him

ey - Her

nas - Us

vas - You (formal, or plural)

ih - Them
PRONOUNS FOR SUBJECT
ya - I

ti - You (informal)

on - He, It (m)

anA - She, It (f)

ano - It (n)

Mwi - We

Vwi - You (formal, or plural)

Oni - They