Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/292

Click to flip

292 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yi1 [yi2]
nan2
ren2
hai2
zi3 [zi]
guo3
zhi1 (juice)
cha2 (tea)
shui3
bao4 (to inform)
zhi3
shu1
ge4 [ge]
nü3
zhe4
he1
zai4 (in the middle of doing)
chi1
fan4
pao3
bu4
kan4
xie1
ta1 (she)
ta1 (he)
men
zuo4 (to do)
you2
yong3
xie3
zi4 (letter)
zai4 (again)
jian4 (to meet)
ni3
hao3
san1
ming2
zhi4
ji1 (chicken)
dan4
ping2
mian4
bao1
ka1
fei1
niu2
nai3
he2
mi3
zhi1 (mw - animal)
gou3
mao1
pi3
ma3
liang4 (mw - vehicle)
che1
tiao2
yu2
zi4 (self)
xing2
dong1
西
xi1
zou3
lu4
kai1
shui4
jiao4 (sleep)
mei2
you3 (to have)
ben3
fen4
zhi1 (mw - pen)
bi3
da4
shi4 (to be)
shen2
me
ma
dui4
bai2
se4
hei1
hong2
lan2
绿
lü4
huang2
de
bei1
qiu2
tian1
kong1
yue4
liang4 (light)
cao3
duo3
hua1
tai4
yang2
niao3
xiao3
hen3
lao3
shi1
jing3
cha2 (jing3 cha2)
yi1 (medical)
sheng1
xue2
wo3
nin2
wei4 (mw - person)
wan3 (bowl)
bu2
liang3
si4
liu4
wu3 (five)
er4
li3
shou3
ji1 (machine)
zhang1
chuang2
ba3
yao4
chi2 [shi]
yi3
zhuo1
duo1
shao3
dian4
hua4
pan2
xie2
jian4 (mw - clothes)
chen4
shan1
ku4
yi1 (clothes)
lian2
qun2
xu4
穿
chuan1
zhe
ding3
mao4
dai4
mai3
shei2
ke1
shu4
jia1
er2
fu4
qin1
mu3
ying1
xian1
wan2
mei4
jie3
peng2
you3 [you] (friend)
xiong1
di4
ge1
jiu3
ba1
qi1
shi2 (ten)
ling2
sui4
ji3
tao4
gong1 (public)
yu4
zuo4 (seat; mw - large things)
men2
shan4
fang2
tai2
dian4
shi4 (to look at)
shou1
yin1
nao3
shi4 (type)
ji4
yi3
shang4
chuang1
hu
tong3
xi3
chi2
jian1
ke4
ting1
chu2
wei4 (to guard)
wo4
shi4 (room)
ye2
yong1
bao4 (to embrace)
ai4 (to love)
xia4
bian1
ting1
zhan4
zuo4 (to sit)
na3
zhu4
luo2
ba1
li2
mo4
si1
ke1
guo2
cheng2
shi4 (city)
qiao2
yuan2
jie1
zheng4
fa3
niu3
yue1
mei3
cong2
lai2
zhong1
e2
ai1
ji2
li2 (to leave)
yuan3
jin4
ri4
yi4
li4
jiao4 (to be called)
ming2 (name)
ren4
shi2 (to know)
gao1
xing4
bei3
jing1
hao4
mao2
zai3
pi2
dai4
zhuang1
wa4
ling3
zi3
hui1
ji4
ai3
gao1
cheng2 (orange)
tou2
fa1
jin1
he4
yan2
fen3
re4
leng3
饿
e4
ke3
bing4
le
lei4
ai4 (ai4 mi3)
gong1 (work)
zuo4 (to do - gong1 zuo4)
xiao4
yuan4
guan3
wu1
wai4
zao3
wu3 (noon)
wan3 (evening)
ye4
xian4
shi2 (time)
hou4