Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
to read
a citi
citesc, citeşti, citeşte
citim, citiţi, citesc

Ai citit aceasta?
to eat
a mânca
mănânc, mănânci, mănâncă
mâncăm, mâncaţi, manâncă

mâncat
to say
a spune
spun, spui, spune,
spunem, spuneţi, spun

spus
to say II
a zice
zic, zici, zice
zicem, ziceţi, zic

zis
to hate
a urî
urăsc, urăşti, urăşte
urâm, urâţi, urăsc

urît
to love
a iubi
iubesc, iubeşti, iubeşte
iubim, iubiţi, iubesc

iubit
to kill
a omorî
omor, omori, omoară
omorâm, omorâţi, omoară

omorît
to die
a muri
mor, mori, moare
murim, muriţi, mor

murit
to try
a încerca
încerc, încerci, încearcă
încercăm, încercaţi, încearcă

încercat
to learn
a învăţa
învăţ, înveţi, învaţă
învăm, învăţaţi, învaţă
to mean, to write down
a însemna
eu însemn,
tu însemni,
el/ea înseamnă,
noi însemnăm,
voi însemnaţi,
ei/ele înseamnă
-
eu însemnam
tu însemnai
el/ea însemna
noi însemnam
voi însemnaţi
ei/ele însemnau
-
să însemne
to go out; (d fum) to issue; (la lumină) to emerge
a ieşi
a ieşi în relief = to stand out;
a ieşi bine (dintr-o situaţie) = to come off well;
a ieşi la pensie = to retire
-
ies, ieşi, iese, ieşim, ieşiţi, ies
-
ieşeam, ieşeai, ieşea
-
să iasă
to joke
a glumi
glumesc... glumim, glumiţi

am glumit

glumeam...
to tangle, to muddle; to mix up

to hinder; to embarrass

to confuse; to puzzle;
a încurca
încurc, încurci, încurcă, încurcăm, încurcaţi, încurcă

încurcam, încurcai, încurca, încurcam, încurcaţi, încurcau
to use; to employ
a folosi
a folosi de = to make use of

folosesc, folosim

folosit

foloseam, foloseai, folosea...