Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
afaceri (f)
business
omul de afaceri
mită
bribe, bribery
a da mită = to bribe
a lua mită = to accept bribery
grevă
greve (pl)
strike
grevele au continuat
a aproba
to approve of
Parlamentul European a aprobat un proiect de lege
a cere
to ask, demand
Parlamentul European a aprobat un proiect de lege care cere testarea a 30.000 de componente chimice.
a aduce
to bring; to fetch
A adus-o din Insulele Galapagos însuşi Charles Darwin.

He was brought from the Galapago Islands by Charles Darwin himself.
însuşi
însăşi
himself, itself
herself, itself
A adus-o din Insulele Galapagos însuşi Charles Darwin
privire
look
Cu privirea ei...
with his look, with how he looks
jind (n)
longing
cu jind - covetously
jindui - to covet
jindui la - to hanker for
menit(ă)
destined
Cu privirea ei care nu cere şi nu pare să jinduiască nimic, Harriet pare coborâtă şi menită pentru Eternitate.
tocmai (adv)
even (adv)
Tocmai şi-a celebrat cea de-a 175-a zi de naştere şi e probabil cea mai venerabilă creatură de pe pământ.
măcar (adv)
at least (adv); even
măcar că - although
http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2005/11/051117_testoasa-tanara.shtml