Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
here
aici
what?
ce?
even
chiar
yes
da
of, from
de
from (with la)
de la
from
din
in
În
indeed
Într-adevăr
generally
În general
to, at
la
no
nu
only
numai
(see you) soon
pe curând
and
şi
English m/f
englez englezoaică
Romanian m/f
român româncă
American m/f
american
americană americancă
German m/f
neamţ nemţoaică
French
francez franţuzoaică
journalist
ziaristă
English language
limba engleza
French language
limba franceză
German language
limba germană
Spanish language
limba spaniolă
Russian language
limba rusă
Chinese language
limba chineză
an Englishmen
un englez
an American m
un American
Englishmen
englezi
Americans
Americans
English
Anglia
Great Britain
Marea Britanie
The United States
Statele Unite
What is your name? form.
Cum vă numiţi?
What is your name? (call)
Cum vă cheamă?
My name is...
Mă numesc ...
to stay
a sta
stau stăm
stai staţi
stă stau
How do you say _____ in Romanian?
Cum se spune în limba română____?
Good morning
Bună dimineaţa
Good Day
Bună ziua
Good Evening
Bună seara
Good night
Noapte bună
Hi
Bună
Greetings
Salut
Goodbze
La revedere
See you soon
Pe curând
Goodbye inform.
Pa
How are you? inform
Ce mai faci?
How are you? form.
Ce mai faceţi?
Please sir
vă rog, domnule
Please Madam
Vă rog, doamnă
zero
zero
one
unu,una
two
doi,două
three
trei
four
patru
five
cinci
six
şase
seven
şapte
8
opt
9
nouă
10
zece
11
unsprezece
12
doisprezece, douăsprezece
13
treisprezece
14
paisprezece
15
cincisprezece
16
şaisprezece
17
şaptesprezece
18
optsprezece
19
nouăsprezece
20
douăzeci
15 years
cincisprezece ani
20 years
douăsprezeci de ani
21
douăzeci şi unu, douăzeci şi una
22
douăzeci şi doi, douăzeci şi două
23
douăzeci şi trei
24
douăazeci şi patru
30
treizeci
40
patruzeci
50
cincizeci
60
şaizeci
70
şaptezeci
80
optzeci
90
nouăzeci
100
o sută
How old are you? form.
Câţi ani aveţi?
How old are you? form. what
Ce vârsta aveţi?
I am 22
Am douăzeci şi doi de ani