Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I didn't do anything on the weekend.
Shu-matsu wa nani mo shimasen deshita.
What do you usually do in your spare time?
Hima na toki wa itsumo nani o shimasu ka
Oh, that's not true.
Son'na koto wa arimasen yo.
Mr. Tanaka, what are the usual hours of the department store?
Tanaka-san, futsu- depa-to wa nan ji kara nan ji made desu ka.
Yesterday I didn't go to the concert because of urgent business.
Kino- wa kyu-yo- de kon'sa-to ni wa ikimasen deshita.
Please take care.
Dozo odaiji ni.
Movies
eiga
Japanese movies
Nihon no eiga
French movies
Furan'su no eiga
action movies
akushon-eiga
comedies
komedi-
what kind of (things?, movies?)
don'na (mono, eiga)
video
bideo
television (set)
terebi
new program
nyu-su
radio
rajio
tape
te-po
music
on'gaku
Japanese music
Nohon no on'gaku
classical music
kurashikku
jazz
jazu
book
hon
novel
sho-setsu
novel
sho-setsu
mystery
suiri-sho-setsu
newspaper
shin'bun
English newspaper
Eigo no shin'bun
Japanese newspaper
Nihon-go n shin'bun
sports
supo-tsu
tennis
tenisu
golf
gorufu
jogging
jogin'gu
ski
suki-
swimming
suiei (hiragana??)
fishing
tsuri (hiragana??)
Study
ben'kyo-
reading
dokusho
carpentry
nichiyo-daiku
shopping
kaimono
cooking
ryo-ri
cleaning house
so-ji
washing cloths
sen'taku
Japanese (language)
Nihon-go
French
Furan'su-go
dancing
dan'su
work
shigoto
conference, meeting
kaigi
lesson
ressun
Japanese lesson
Nihon-go no ressun
party
pa-ti-
home
uchi
restaurant
resutoran
coffee shop
kissaten
shop near the office
(kaisha no) chikaku no mise
meal
gohan
breakfast
asa-gohan
lunch
hirugohan
dinner
ban-gohan
Japanese (style) food
Nihon ryo-ri
French (style) food
Furan'su ryo'ri
Chinese (style) food
Chu-ka ryo-ri
Japanese rice wine
o-sake
wine
wain
beer
bi-ru
water
o-mizu
coffee
ko-hi-
shop, store
mise
supermarket
su-pa-
department store
depa-to
book store
hon ya
shop near by
chikaku no mise
food
tabemono
bread
pan
what king of thinkgs?
don'na mono
how long
dono gurai