Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cienījams

cienījamie viesi
уважаемый

честные гости
klausīt

klausīt tēvam
слушать (повиноваться)

слушать отца
atrasties

Kur mēs atrodamies?
находиться

Где мы находимся?
priecāties

priecāties par dabu

ļoti priecājos

es priecājos par jums

Priecājos tevi redzei!
радоваться

любоваться природой

весьма рад

я рад за вас

Рад тебя видеть
tepat

Pietura ir tepat

Tepat blakus ir bārs
здесь же

Остановка здесь

Здесь рядом находится бар
viņš sēž un nesaka ne vārda
он сидит и ни гугу
pakļauties

paklau!
повиноваться

послушай!
pazudis

kur tu biji pazudis?

Man pazudis pulkstenis
обреченный (стоящий перед гибелью, крушением)

куда ты задевался?

У меня пропали часы
par to
на сей предмет (об этом)
pagaidām

pagaidām nekas nav zināms
временно

пока ничего не известно
jau

jau ir miris
еще (уже)

уже мертв
prasīt

kā prasa, tā atbild
требовать

по вопросу(требованию) и ответ
diemžēl

Diemžēl es nevaru
к сожалению

К сожалению, я не могу
lai notiek!
так и быть!
nemaz
ни крошки